Podział budownictwa ze względu na użytek obiektów

Budownictwo w Polsce można podzielić na klika podstawowych kategorii: zgodnie z przeznaczeniem budowli i budynków, ze względu na usytuowanie względem powierzchni terenu, z uwzględnieniem gabarytów konkretnych obiektów, a także ze względu na założoną trwałość danych budowli.

Rodzaje budownictwa miejskiego: budownictwo mieszkaniowe i komunalne

Podział budownictwa z uwagi na przeznaczenie obiektów budowlanych otwiera budownictwo miejskie. Ono dzieli się z kolei na: budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo komunalne. Budowle mieszkaniowe to budynki mieszkalne (domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz zbiorowe) i usługowe (w tym również: handlowe, biurowe, użytku kulturalnego, szkoły, hotele czy też szpitale). W skład budownictwa komunalnego wchodzą głównie: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, a także budowle, takie jak: ogrodzenia lub śmietniki.

 

Budownictwo przemysłowe, komunikacyjne, rolnicze i wodne

Budownictwo przemysłowe to nic innego jak zespół obiektów przeznaczonych przede wszystkim do technologii produkcji. Są to między innymi: hale służące dla stanowisk produkcyjnych, specjalistyczne kominy, chłodnie, szyby górnicze oraz towarzyszące im na przykład: składowiska, magazyny, obiekty administracyjne oraz socjalne. Istnieją jeszcze inne typy budowli, należących do kategorii budownictwa: komunikacyjnego (drogi, mosty), rolniczego (suszarnie, chlewy, obory, stawy rybne, składy plonów) oraz wodnego (mola, falochrony, nabrzeża, zapory wodne, jazy, umocnienia brzegów rzek).