Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”DZIENNIK ELEKTRONICZNY
INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO UONET+

Witryna internetowa mojej szkoły- konkurs
PARTNERZY

GMINA LEŻAJSK


Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej


Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISKOROWICACH UWIEŃCZONA WYSOKIMI OCENAMI

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę
z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Wymagania te grupują się w czerech obszarach:

 • efekty - rozumiane jako wszelkie pożądane rezultaty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • procesy - rozumiane jako system następujących po sobie działań, mających prowadzić do wytworzenia tych efektów;
 • środowisko - obejmujące wszelkie aspekty współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym, a zwłaszcza z rodzicami uczniów;
 • zarządzanie - rozumiane jako wszystkie procesy zarządcze i kierownicze, wspierające trzy powyższe obszary.
Każde z tych wymagań dana szkoła może spełnić na poziomie od E do A:
 • ocena E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
 • ocena D - to podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
 • ocena C - średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
 • ocena B - wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
 • ocena A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na platformie internetowej www.npseo.pl. W zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły” dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania. W Zespole Szkół w Piskorowicach ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona odrębnie w szkole podstawowej i gimnazjum w kwietniu bieżącego roku przez dwuosobowy zespół wizytatorów Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Dotyczyła ona oceny stopnia spełnienia wymagań
w obszarach efekty kształcenia i zarządzanie. Badania trwały dwa tygodnie i polegały na analizie dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o pracy szkoły wśród uczniów oraz ich rodziców a także wśród wszystkich nauczycieli. Wizytatorzy przeprowadzili szczegółowe rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą oraz z dyrektorem szkoły. W ramach ewaluacji wizytatorzy obserwowali także sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli. Wizytatorzy dokonali także oceny stanu budynku szkoły, jego lokalizacji oraz wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne.

Kolejnym etapem ewaluacji była analiza zgromadzonych danych, której dokonywali wizytatorzy już poza szkołą w oparciu określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szkoły, który został zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i przekazany szkole oraz Wójtowi Gminy Leżajsk jako organowi prowadzącemu.

Podczas spotkania podsumowującego ewaluację wizytatorzy przekazali gronu pedagogicznemu
i dyrekcji wstępne wyniki i wnioski z przeprowadzonej w naszej szkole ewaluacji.

W obszarze „Efekty” ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

Lp.WymaganiaSzkoła podstawowaGimnazjum
1 analizuje się wyniki sprawdzianupoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
2 uczniowie nabywają wiadomości i umiejętnościpoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
3 uczniowie są aktywnipoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
4 respektowane są normy społecznepoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI

W obszarze „Zarządzanie” ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

Lp.WymaganiaSzkoła podstawowaGimnazjum
1 funkcjonuje współpraca w zespołachpoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
2 sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogicznypoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
3 szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażeniepoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół w Piskorowicach. Rodzicom, przedstawicielom środowiska lokalnego, przedstawicielom instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z raportem będącym rezultatem przeprowadzonej ewaluacji. Zostanie on zamieszczony przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na platformie internetowej
.


mgr Barbara Gajewska – dyrektor Zespołu Szkół w Piskorowicach


WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

Dnia 21 czerwca 2013 roku odbyła się jednodniowa wycieczka pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego do Sandomierza. Podczas wycieczki dziećmi zajmowali się rodzice oraz opiekunowie szkolni: p. Zofia Paszko, p. Władysława Słowińska, p. Maria Czapla oraz ks. Andrzej Dec. Główną atrakcją wycieczki był rejs statkiem po Wiśle, zbrojownia, podziemne przejście oraz brama opatowska. Pomimo ogromnego upału i zmęczenia, wszyscy byli zadowoleni i pełni miłych wrażeń.

Zofia Paszko
» Fotoreportaż


PIKNIK RODZINNY PISKOROWICE 2013

Dzięki wspólnym działaniom udało się zorganizować w dniu 09 czerwca 2013 r. piękną imprezę plenerową pt. „ Rodzina-Zdrowie-Pasja”. W tym dniu połączone zostały obchody: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. Piknik stał się okazją, by zobaczyć występy naszych „milusińskich” z najmłodszych klas przygotowane wraz z dziećmi przez nauczycieli, podziwiać ich prace artystyczne oraz mogliśmy bliżej zapoznać się z codzienną działalnością i pracą różnych służb. Dzięki zaproszonym służbom medycznym , można było zapoznać się
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przebadać sobie poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Strażacy z PSP z Leżajska zaprezentowali sprzęt gaśniczy. Przy okazji tej prezentacji sprawili wszystkim naszym dzieciom ogromną „frajdę” natryskując góry piany gaśniczej, w której dzieciaki „buszowały” jak w śnieżnej zaspie. Policjanci z KP w Leżajsku budzili respekt i onieśmielali radiowozem
i motocyklem policyjnym, ale tym większą ciekawością cieszyło się wyposażenie samochodu: radio policyjne, sygnały dźwiękowe i świetlne, a maluchy chętnie fotografowały się na motorze. Dzieci bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni, piłce i trampolinie, które ufundował Wójtowi Gminy Leżajsk. Odbył się mecz piłki siatkowej między drużyną rodziców i uczniów. Zmęczeni zabawami, występami wszyscy mogli posilać się kiełbaskami z grilla przekazanymi przez Zakłady Mięsne „Smak Górno” i chlebem z piekarni „Rudnik”. Nie zabrakło też słodyczy, ciasta upiekli rodzice, a cukierki dzieci dostały od Prezesa PSS „Społem”. Przy okazji tej imprezy Szkolne Koło Wolontariatu i Rada Rodziców zbierała fundusze na nagrody dla utalentowanych uczniów naszej szkoły, które zostaną rozdane na zakończenie roku szkolnego. Dobre humory i ładna pogoda sprawiły, że Piknik był udany i stał się okazją do integracji naszej społeczności.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
Danuta Gąsior-Nowak
» Fotoreportaż


Szanowni Rodzice!

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że pozyskaliśmy fundusze unijne —projekt „SZKOŁA NA MEDAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 pod nazwą:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych.

Dyrektor ZSP mgr Barbara Gajewska

Szanowni Rodzice!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesne narzędzie, którego jedną z wielu funkcji jest ułatwienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Uczniowie Optivum NET (UONET)
to kompleksowy system wspomagający zarządzanie informacjami o uczniach, który umożliwi państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce waszego dziecka, a także stały kontakt z nauczycielami.

UONET pozwala na dostęp do konta dziecka przez całą dobę z każdego miejsca, z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.
Korzyści płynące z korzystania z systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) to:
• możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
• stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
• szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach

VULCAN-Co z e-dziennikiem

„ Leżajskie kadry oświatowe z elektronicznym dziennikiem”.

Dyrektor ZSP mgr Barbara GajewskaWYJAZD SZKOLNY KLASY III GIMNAZJUM

15 maja 2013r.

15 maja 2013 r. odbył się wyjazd klasy III gimnazjum zorganizowany przez p. A.Dec i ks. A.Deca. Pierwszym celem były zakłady chemiczne w Nowej Sarzynie. Tam zobaczyliśmy jak wygląda praca chemików i ich warunki. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali przyrządy laboratoryjne. Następnie udaliśmy się do zakładu stolarskiego ,,Brzost'' w Przychojcu. Tam natomiast kierownik zakładu pokazał nam szczegółowo proces tworzenie mebli i obróbki drewna. Na końcu pojechaliśmy do Lo im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po całej szkole przez jej uczniów i nauczycieli oraz zapoznani z ich sposobem nauki. W każdej klasie czekała na nas prezentacja, reklamująca dany profil. Wielu uczniom spodobała się ta szkoła i najprawdopodobniej w przyszłym roku dołączą do jej grona.

Patrycja Kotlarz


TESTY

26 kwietnia 2013r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach 23-25 kwietnia została podsumowana nasza wiedza nabyta przez trzy lata nauki w gimnazjum. Egzamin składał się z trzech części. Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna, drugiego część matematyczno-przyrodnicza, a ostatniego dnia test ze znajomości języka nowożytnego. W naszej szkole wszyscy uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim . Niektórym z nas towarzyszył lekki stres, ale mimo wszystko poradziliśmy sobie z każdym zadaniem. Cieszymy się, że już po wszystkim. Teraz tylko pozostało nam czekanie na wyniki. Mamy nadzieję, że egzamin poszedł nam dobrze i każdy dostanie się do wymarzonej szkoły.

TESTY PRÓBNE
Nie tylko trzecioklasiści przystąpili do egzaminów. Nasi młodsi koledzy i koleżanki z klasy II gimnazjum zmierzyli się z testami próbnymi. Odbyły się one 23 i 24 kwietnia i nie obejmowały języka nowożytnego. Nie były one dla nich decydujące ,stanowiły jednak rozgrzewkę przed sprawdzianami czekającymi ich za rok. Mamy jednak nadzieję, że napisali je jak najlepiej i będą zadowoleni ze swoich wyników.

» Fotoreportaż
Patrycja Kotlarz, Aldona Korchowiec


Zarządzenie Nr 1/2013
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 lutego 2013 r.

24 luty 2013r.

W sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.


ZarządzenieSZKOLNY WYJAZD NA NARTY

24 luty 2013r.

Czas powspominać ferie. W pierwszym tygodniu uczniowie z naszej szkoły wyjechali na 3-dniową wycieczkę w góry pod opieką p.Agaty Kubat oraz p.Danuty i p.Krzysztofa Tarasek. Wszyscy zebrali się pod szkołą 11 lutego o godz. 6:30 i z niecierpliwością czekali na busa. W pierwszym dniu udali się na stok, wypożyczyli sprzęt i rozpoczęli naukę jazdy na nartach. Niektórym szło to lepiej innym gorzej, ale najważniejsze jest to,że każdemu sie podobało.

>>czytaj więcej


FERIE 2013

13 luty 2013r.

Dnia 13.02.2013r. w ramach ferii zimowych, uczniowie z naszej szkoły pojechali na lodowisko do Tryńczy. Opiekunami wyjazdu byli: p.Maria Czapla, p.Maria Ożga, p.Teresa Dziedzic-Kabdani oraz p.Tomasz Długoń. Wyjazd był udany. Mimo kilku upadków jazda na łyżwach wszystkim się podobała. Był to bardzo miło spędzony dzień.

» Fotoreportaż
Aldona Korchowiec


CYFRYZACJA - AKCJA INFORMACYJNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

5 luty 2013r.

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęto już niemal cały obszar Polski. Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie woj. podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że niektóre osoby mogą mieć jednak kłopoty z przystosowaniem swojego telewizora do nowego sposobu nadawania telewizji naziemnej.

>>czytaj więcejDZIEŃ BABCI I DZIADKA

31 stycznia 2013r.

31 stycznia jak co roku, aby umilić czas naszym Babciom i Dziadkom zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji ich święta. Na początku klasa lll gimnazjum pod okiem ks. Andrzeja Deca zaprezentowała jasełka. Następnie uczniowie klas 4-6 pod opieką p. Agaty Kubat, p. Urszuli Brzuszko oraz p. Grzegorza Lebody zaprezentowali wierszyki i zaśpiewali piosenki przygotowane przez p. Krzysztofa Taraska. Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie
i zaprosiła Babcie i Dziadków na poczęstunek.


» Fotoreportaż

Karolina Palikij, Patrycja KotlarzZABAWA CHOINKOWA

26 stycznia 2013r.

Dnia 26 stycznia 2013r.odbyła się w naszej szkole długo wyczekiwana zabawa choinkowa. Klasy młodsze 0-4 SP bawiły się w godzinach 1200 do 1700, natomiast klasy 5-6 SP oraz 1-3 GP w godzinach od 1700 do 2100. Zabawę umilała pięknie ubrana sala. W klasach na wszystkich czekały poczęstunki, przygotowane przez rodziców. Dyskoteka choinkowa była udana, z niecierpliwością czekamy na następną.

Aldona Korchowiec


KONKURS EKOLOGICZNY

23 stycznia 2013r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym, pt.: ,,Ekologia w obiektywie'', organizowanym przez spółkę ,,Stare Miasto- Park''. Celem konkursu było upowszechnienie wsród młodzieży postaw ekologicznych poprzez uświadamianie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia ukazującego piękno środowiska lub wpływu człowieka na jego degradację. Wyniki uczniów naszej szkoły:

I miejsce - Sara Półtorak
II miejsce - Adriana Nycz
III miejsce - Zuzanna Brzuska

» Gimnazjum

» Szkoła Podstawowa

Martyna Pracoń, Patrycja Kotlarz


JASEŁKA

20 grudnia 2012r.

Dnia 20 grudnia 2012r. odbyły się w naszej szkole bożonarodzeniowe jasełka. Zostały one przygotowane przez kl. III gimnazjum, pod opieką ks. Andrzeja Deca. Uczniowie w oryginalny i ciekawy sposób przygotowali inscenizację składającą się z IV aktów, która wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Udekorowana sala oraz trafnie dobrane stroje uświetniły uroczystość. Na koniec Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia i zachęciła do wspólnego kolędowania. Po przedstawieniu uczniowie wraz
z wychowawcami udali się do klas, aby podzielić się opłatkiem.

» Fotoreportaż


Martyna Pracoń, Patrycja KotlarzDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

26 listopada 2012r.

W poniedziałek, 26 listopada obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym 0a DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, zorganizowany przez p. Małgorzatę Warcabę. Wszystkie dzieci przyniosły z domu swoje ulubione miśki. Malowały portret swojego ulubieńca i bawiły się w różne zabawy z misiem. Dzień minął bardzo miło i radośnie.

» FotoreportażWYCIECZKA DO RZESZOWA

21 listopada 2012r.

Dnia 21 listopada 2012r. klasy IV, V, VI pod opieką p.Agaty Kubat, p.Marii Czapli, p.Urszuli Brzuszko i p.Barbary Gajewskiej były na wycieczce
w Rzeszowie. O godzinie 7.45 wszyscy stali przed szkołą i czekali na autobus. Gdy dotarliśmy na miejsce czekała na nas ekipa z telewizji rzeszowskiej.

>>czytaj więcej
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2012r.

12 listopada 2012r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Przygotowali ją uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką p.Teresy Dziedzic- Kabdani. Gimnazjaliści odegrali scenkę z polskiej szkoły, w której zastanawiali się nad znaczeniem słowa ,,niepodległość''. Również podczas przedstawienia zostały przybliżone postacie: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Wojciecha Korfantego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor, która przeczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczniowie mieli biało-czerwone kotyliony. Uroczystość była ciekawą lekcją historii.

Martyna Pracoń, Patrycja Kotlarz


WYJAZD DO ŁAŃCUTA

11 listopada 2012r.

Dnia 11 listopada 2012 roku został zorganizowany wyjazd szkolny do Łańcuta na Grand Prix w akrobatyce. 450 najlepszych akrobatów z 6 państw-Belgii, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Polski rowalizowało w tej widowiskowej i pięknej dyscyplinie sportu. Wśród zawodników, na ścieżce znalazła się była uczennica naszej szkoły-Joanna Czapla, która zajęła I miejsce. Tuż przed odjazdem do domu grupa miała okazję na zrobienie pamiątkowego zdjęcia z mistrzynią. Wszyscy życzą jej dalszych sukcesów w tej dyscyplinie.

Karolina Palikij
» Fotoreportaż


WYCIECZKA DO PRZEMYŚLA

18 października 2012

W dniu 12 października 2012 roku uczniowie klas IV i V pod opieką p.Agaty Kubat, p, Urszuli Brzuszko i p. Marii Czapla udali się na wycieczkę do Przemyśla. Główną atrakcją tej wycieczki była wizyta w jednostce wojskowej- w 5 batalionie strzelców podhalańskich im. Gen. Bryg. Andrzeja Galicy, która dowodził ppłk dypl. Zenon Brzuszko. Uczniowie wzięli udział w kilku konkursach i wielu z nich zdobyło czołowe miejsca a co za tym idzie, atrakcyjne nagrody. Nagrody wręczył dowódca 5 batalionu ppłk dypl. Zenon Brzuszko.

>>czytaj więcej


DZIEŃ NAUCZYCIELA

11 października 2012

Dnia 11.10.12r.odbył się w naszej szkole Dzień Nauczyciela. By umilić naszym pedagogom to święto przygotowaliśmy dla nich akademię w formie skeczu oraz różnorodne konkurencje, w których mogli porywalizować z drużyną uczniów z gimnazjum, a także pokazać swoje ukryte talenty. Nauczyciele okazali się tym razem lepsi w grach i zabawach. Dlatego otrzymali oni w nagrodę sok
z cytryny, po wypiciu którego mieli uśmiechnąć się do publiczności. Mimo że zwycięzca jest tylko jeden to wspólna rywalizacja sprawiła wszystkim obecnym wiele radości. Dzień był bardzo udany, mamy nadzieję, że w następnym roku będzie równie przyjemnie.

Aldona Korchowiec

» FotoreportażDzień Edukacji NarodowejW jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,
Dniu Nauczyciela, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

Uczniowie ZS w Piskorowicach

KATYŃ 2012

10 października 2012

10 października bieżącego roku w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską oraz rocznicę posadzenia dębu w Piskorowicach. Akademię przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum pod czujnym okiem p. Marii Ożga. Na uroczystości pojawiła się najbliższa rodzina zamordowanego tam przez NKWD majora Macieja Rudnickiego. Następnie delegacja uczniów naszej szkoły z panią dyrektor i zaproszonymi gośćmi udała się pod dąb katyński, by zapalić znicz i złożyć kwiaty. Po powrocie delegacji odbyła się prezentacja dla klas gimnazjalnych przygotowana przez p. Annę Rudnicką.


» Fotoreportaż
Patrycja KotlarzPOMAGAMY BO CHCEMY

28 września 2012

Dnia 27 września 2012r. w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się XIII Edycja Ekologicznego Biegu Patrolowego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk pod hasłem ,,Pomagamy, bo chcemy". Celem imprezy było promowanie idei wolontariatu, wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz uświadomienie dbałości o otaczający nas świat. W biegu udział wzięło 10 patroli: z Brzózy Królewskiej, Dębna, Giedlarowej, Piskorowic, Przemyśla, Starego Miasta i Wierzawic.

>>czytaj więcej

Martyna Pracoń

XIII EDYCJA BIEGU EKOLOGICZNEGO

12 września 2012

27 września (czwartek) odbędzie się XIII Edycja Biegu Ekologicznego o puchar Wójta Gminy Leżajsk. Pod hasłem ,,Pomagamy bo chcemy". Tegoroczna impreza promuje idee wolontariatu oraz bezinteresowną pomoc.


Regulamin Biegu Ekologicznego

Teresa Kabdani

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

12 września 2012

W dniu 12.09.2012r. odbyła się w naszej szkole pogadanka na temat:,,Bezpieczna droga do szkoły'',w której uczestniczyły klasy 0-3. Pogadankę przeprowadził asp.sztab. Stanisław Szpila. Następnie klasa 1 bała udział w praktycznych ćwiczeniach przechodzenia przez jezdnię, prowadzonych przez dwóch policjantów, panią dyrektor Barbarę Gajewską oraz wychowawczynię p.Zofię Paszko.» Fotoreportaż
Aldona Korchowiec

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

4 września 2012

3 września dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim zgromadzeni uczniowie naszej szkoły pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Jak co roku rozpoczął się on Mszą Swiętą, następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Poinformowała o zmianach zaistniałych podczas wakacji oraz podała uczniom nazwiska wychowawców.

>>czytaj więcej
SPOTKANIE INTEGRACYJNE ZE SZKOŁĄ UKRAIŃSKĄ Z PRZEMYŚLA

9 lipca 2012r

W dniu 09.07.2012 w naszej szkole gościliśmy wycieczkę dzieci i młodzieży przebywających na kolonii letniej w Przemyślu wraz z ich opiekunami i głównym organizatorem panem Andrijem Czornym. Przybyli do nas uczniowie szkół ukraińskich rozsianych po całej Polsce tj. z Pięniężna, Lelkowa, Bartoszyc, Warszawy, Szczecina, Zielonej Góry, Tych i Przemyśla- potomków dawnych mieszkańców Podkarpacia, wysiedlonych na Ziemie Zachodnie i Północne w wyniku ,,Akcji Wisła".

>>czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

29 czerwca 2012r

29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/12. Na początku uczniowie wraz z rodzicami i gronem nauczycielskim uczestniczyli we Mszy św. Następnie w szkole odbyła się akademia przygotowana przez uczniów kl.6 SP pod opieką p. Marii Czapla. Pani dyrektor Barbara Gajewska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem
i pogratulowała uczniom, którzy na nie zapracowali. Po akademii wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, na ostatnią godzinę wychowawczą. Na koniec wszyscy razem z panią dyrektor odliczyli od 10 do końca roku szkolnego i z uśmiechem na twarzy rozpoczęli wakacje.


» Fotoreportaż
Martyna Pracoń

POŻEGNANIE KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

28 czerwca 2012r

28 czerwca pożegnaliśmy nasze koleżanki i kolegów z klasy lll gim. Dzięki przygotowanym przez nich prezentacjom multimedialnym dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o nauczycielach oraz uczniach tej klasy. W końcu nadszedł czas opuszczenia tej szkoły. Wśród uczniów mogliśmy dostrzec łzy...
u niektórych smutku, a u innych radości. Z pewnością wszystkim nam będzie brakowało rocznika 96'. Jednak jak to mówią: ,,ale to już było i nie wróci więcej..."


» Fotoreportaż
Karolina Palikij

KONKURS

Sara Półtorak uczennica naszej szkoły brała udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. ,,Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek?’’ w kategorii wiekowej dla uczniów klas 4-6. Sara zdobyła II miejsce na etapie wojewódzkim i wyróżnienie na etapie ogólnopolskim. Uczennica otrzymała 2 aparaty fotograficzne, plecak, namiot oraz przybory do malowania. Składamy gratulację i życzymy dalszych sukcesów.


» Fotoreportaż
Patrycja Kotlarz

PROJEKTY EDUKACYJNE

Dnia 14.06.2012r., podobnie jak w ubiegłym roku, klasa II GIM podzielona na grupy pod nadzorem wybranych nauczycieli przygotowała projekty edukacyjne. W tym roku grup tych było 3, a ich prace nadzorowali p.Renata Dec, p.Maria Ożga oraz p.Tomasz Długoń. Forma przekazu była dowolna. Wszyscy uczniowie wykazali duże zainteresowanie oraz w ciekawy i łatwy do zrozumienia sposób przedstawili poszczególne tematy.

Aldona Korchowiec

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

13 czerwca odbyło się przygotowane przez uczniów kl.III SP pod opieką p.A.Soboty przedstawienie w języku angielskim pt.: ,,Thumbelina''. Uczestniczyli w nim uczniowie kl.0- VI SP. Natomiast kl. VI SP- III GIM miała możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt.: ,,Berlin- stolica zjednoczonych Niemiec'' przygotowanej pod nadzorem p.M.Popowicz przez uczniów kl.II GIM. Odbył się również quiz sprawdzający wiedzę o naszym zachodnim sąsiedzie. Na koniec uczennice kl.III GIM przedstawiły projekt edukacyjny pt.: ,,The Polish people in English- Speaking Countries'' zrealizowany pod opieką p.Teresy Dziedzic- Kabdani. Wszyscy uczniowie wykazali duże zainteresowanie przydzielonymi im zajęciami i miło spędzili ten czas.

Martyna Pracoń

KARTA ROWEROWA

Dnia 14 czerwca 2012r. naszą szkołę odwiedzili policjanci, aby przeprowadzić pogawędkę z uczniami o ruchu drogowym. Po czym czwartoklasiści zdawali kartę rowerową. Zaczęli od napisania testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, a następnie policjanci wraz z p. Grzegorzem Lebodą sprawdzili praktyczne umiejętności uczniów. Wszyscy czwartoklasiści wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi, by samodzielnie poruszać się rowerem po drodze.

Patrycja Kotlarz

MY TEŻ POTRAFIMY INWESTOWAĆ NA GIEŁDZIE

Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum: Bartłomiej Sroka, Hubert Nowak, Dawid Paluch, Robert Otręba i Kamil Kuras zakwalifikowali się do półfinału konkursu "Z klasy do kasy", który odbył się w piątek 15 czerwca 2012r w Rzeszowie, w auli w Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

>>czytaj więcej
KONKURS HISTORYCZNY

W V edycji konkursu plastycznego ,,Namaluj historię dziadków", który w tym roku odbywał się pod hasłem ,,Od Solidarności do niepodległości" wzięło udział 6 uczennic z ZS w Piskorowicach. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego.

>>czytaj więcej

Martyna PracońDZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka dla uczniów naszej szkoły zostały przygotowane ciekawe zajęcia. Dzieci z klas 0-III SP pojechały na wycieczkę do Muzeum Ziemi Leżajskiej. Z kolei uczniowie kl.IV-VI SP i I-III GP wysłuchali ciekawej prelekcji p.Adama Kuźmy na temat: ,,Hobby i aktywne życie jako przeciwdziałanie uzależnieniom''.

>>czytaj więcejWYCIECZKA DO BAŁTOWA

25.05.12r.odbyła się jednodniowa wycieczka pierwszoklasistów do Bałtowa. Podczas wycieczki dziećmi zajmowali się rodzice oraz opiekunowie szkolni: p. Genowefa Blok, p. Agata Kubat oraz ks. Leszek Gocek. Główną atrakcją wycieczki był park, w którym znajdowały się modele dinozaurów. Uczniowie odwiedzili również kino w 5D. Mimo zmęczenia po wycieczce, wszyscy byli zadowoleni i pełni miłych przeżyć.


» Fotoreportaż

Patrycja Kotlarz, Aldona Korchowiec


DZIEŃ MATKI I OJCA

W czwartek 24 maja odbyła się akademia z okazji Dnia Matki i Ojca. Uroczystość rozpoczęły dzieci z przedszkola, które zatańczyły poloneza. Natomiast uczniowie z klas: IV-VI zarecytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenki, przygotowane wraz z p. E.Myłkiem. Przedszkolaków przygotowała p. Maria Czapla, a starszych uczniów p. Agata Kubat, a piękne kwiaty, które zdobiły scenę zostały zrobione przez uczniów pod czujnym okiem p. Grzegorza Lebody i innych nauczycieli. Rodzice byli zachwyceni. Po przedstawieniu otrzymali kwiaty od swoich pociech. Następnie udali się na poczęstunek.


» Fotoreportaż

Patrycja Kotlarz, Karolina Palikij


DELEGACJA Z LICEUM

Dnia 24 maja przyjechali do naszej szkoły przedstawiciele Liceum im.Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Uczniowie opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach i przybliżyli informacje o profilach, które wybrali. Następnie odbyły się lekcje pokazowe chemii i fizyki, na których nauczyciele z liceum zaprezentowali sposoby ich nauczania oraz zachęcali do wyboru oferowanych przez nich profili. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali lekcji i brali w nich udział.
» Fotoreportaż

Martyna Pracoń

GERMANISTA 2012

Dnia 16 maja 2012r. odbył się w ZS w Kuryłówce konkurs z języka niemieckiego
,,Germanista 2012''. Wzięli w nim udział uczniowe z gminy Leżajsk i Kuryłówka. Nasze gimnazjum reprezentowały cztery uczennice, które zajęły czołowe miejsca. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu p.Moniki Popowicz, nauczycielki j. niemieckiego.

I miejsce - Martyna Pracoń
III miejsce - Patrycja Kotlarz
IV miejsce - Klaudia Majder
VIII miejsce - Iwona NowakMartyna Pracoń


EGZAMIN GIMNAZJALNY JUŻ ZA NAMI

Wszyscy możemy spokojnie odetchnąć po męczącym czasie przygotowań do egzaminów i nieprzespanych nocach. W dniach 24-26 kwietnia zmierzyliśmy się z naukami humanistycznymi, matematyczno-przyrodniczymi i j.obcym. Ten czas niewątpliwie był dla nas bardzo stresujący.
Testy nie sprawiły nam zbytniej trudności, chociaż niektóre zadania były bardzo podchwytliwe, wymagały logicznego myślenia i posiadania ogromnej wiedzy. Ale co to dla naszej klasy! Poradziliśmy sobie z każdym zadaniem (niekoniecznie dobrze). Cieszymy się, że już po wszystkim, teraz wypada nam czekać na wyniki, które będą dopiero w czerwcu. Wykorzystujemy ten czas do dalszego pogłębiania wiedzy.
Nauczyciele są z nas dumni.


» Fotoreportaż z Egzaminu Gimnazjalnego

» Fotoreportaż ze Sprawdzianu w Klasie Szóstej

Ewelina Ćwikła klasa III gimnazjumKONSTYTUCJA 3 MAJA

Dnia 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, która przybliżyła nam wydarzenia z 3 maja 1791r. Przedstawienie przygotowała klasa VI pod opieką pani Terest Kabdani. Uczniowie odśpiewali pieśni patriotyczne. Na zakończenie pani dyrektor wygłosiła krótką przemowę.


» Fotoreportaż
Karolina Palikij

LIST PREZYDENTA RP

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!
Już niedługo będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. W te wyjątkowe dni zachęcam do wspólnego przeżywania radości z naszych polskich dokonań.
Pamiętajmy, że to nasi przodkowie uchwalili pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Czerpiąc inspirację z najważniejszych intelektualnych dokonań epoki, stworzyli nowoczesny dokument, który miał sprostać wielkim wyzwaniom politycznej rzeczywistości.

czytaj całość- List Prezydenta RP

UCZNIU KLASY 3 GIMNAZJUM,
PRZECZYTAJ ZANIM ZŁÓŻYSZ PODANIE DO NOWEJ SZKOŁY!!

Oświatowe ABC- ciekawe artykuły do poczytania dla gimnazjalistów, oraz ich rodziców


SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Sześciolatek w szkole - strona dla rodziców

Drodzy Rodzice!
Powyższy adres internetowy, to link do strony poświęconej sześciolatkowi. Prezentowane są tu artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane są najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami.

Karolina Palikij

WAŻNE DLA UCZNIÓW TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM!!!

28.03.12r.

„Najbliższy okres to czas podejmowania decyzji przez uczniów trzecich klas gimnazjów o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
...Zachęcam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców i uczniów, do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, znajdującymi się na specjalnie przygotowanej stronie Zanim wybierzesz liceum oraz do zadawania pytań i zapoznania się z odpowiedziami na stronie Forum - szkolne plany nauczania.”
Krystyna Szumilas– Minister Edukacji Narodowej

czytaj całość

źródło: MEN

KONFERENCJA ,,O MĄDRYM WYCHOWANIU''

20.03.12r.

Dnia 20.03.2012r. sześcioosobowa delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w konferencji
,,O mądrym wychowaniu", która odbyła się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Na temat Praw Dziecka dyskutowali m.in. Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka, Dorota Zawadzka, Henryka Krzywonos oraz Anna Maria Wesołowska. Konferencja została zorganizowana z okazji Roku Janusza Korczaka, który odbywa się pod hasłem ,,Nie ma dzieci, są ludzie''.

>>czytaj więcej
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

08.03.12r.

Informujemy wszystkich chętnych o konkursach. Pierwszy z nich (przeznaczony dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum) polega na zaprojektowaniu logo Google, które będzie widoczne przez jeden dzień na stronie głównej wyszukiwarki. Drugi(przeznaczony dla klas gimnazjalnych) nosi nazwę ,,Z klasy do kasy", do udziału w tym konkursie szczególnie zachęcamy uczniów zainteresowanych tematyką ekonomiczną i rynkiem kapitałowym.
Dokładne informacje o konkursach u administratorów szkolnej strony internetowej.
,,WITRYNA INTERNETOWA MOJEJ SZKOŁY

1.03.12r.

Nasza szkoła wzięła udział w VI Podkarpackim Konkursie pt: ,,Witryna internetowa mojej szkoły". Otrzymaliśmy wyróżnienie z czego jesteśmy bardzo dumni. Komisja brała pod uwagę m.in. wygląd, tytuł, zawartość i układ strony głównej i podstron. W tym roku szczególnie punktowano prezentacje uczniów z pasją. Mamy nadzieję, że w następnym roku zajmiemy wyższe miejsce. Osoby, które administrują w tym roku: Martyna Pracoń, Patrycja Kotlarz, Aldona Korchowiec i Karolina Palikij.Patrycja Kotlarz

XII REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O WIELKICH POLAKACH

25.02.2012 r.

W dniu 23 lutego 2012 roku do Gimnazjum w Łańcucie zwycięzcy etapu szkolnego (Kamila Tarasek, Karolina Dudek i Weronika Socha) udały się wraz z Ks. Leszkiem Gockiem na II etap XII Regionalnej Olimpiady Wiedzy Wielkich Polakach, o bł. Bronisławie Markiewiczu. Nasi uczniowie wykazali się bogatą znajomością życia i działalności Bronisława Markiewicza. Wprawdzie nie udało im się awansować do ścisłego finału Olimpiady, ale już samo uczestnictwo w etapie archiprezbiteralnym jest dla nich wielkim wyróżnieniem.

Ks. Leszek Gocek

» Zdjęcia uczestniczek Olimpiady

UCZNIOWIE Z PASJĄ
WALENTYNKI

14.02.12r.

Dnia 14 lutego 2012r.z okazji walentynek, odbył się w naszej szkole happening. Wzięli w nim udział uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Nasi koledzy z SU przygotowali skecz oraz ciekawe konkurencje zręcznościowe. Na zakończenie rozdane zostały kartki i prezenty walentynkowe.

» Fotoreportaż


Aldona Korchowiec

FERIE, FERIE I PO FERIACH

26.01.2012 r.

Tegoroczne ferie minęły szybko, lecz były pełne wrażeń, a to dzięki zimowej pogodzie. Mimo dużych mrozów dwukrotnie odwiedziliśmy lodowisko w Tryńczy, gdzie świetnie bawiliśmy się. Poza tym uczęszczaliśmy do szkoły na różnorodne zajęcia (np. rozgrywki sportowe, gry, zabawy, oglądanie bajek i filmów). Niektórzy z nas jeździli na stoki, aby doskonalić jazdę na nartach. Inni swój wolny czas spędzali w domu oglądając programy telewizyjne i grając na komputerze. Po dwutygodniowym odpoczynku, w pełni sił wróciliśmy do szkoły gotowi na przyswajanie wiedzy.

Patrycja Kotlarz

» Fotoreportaż z ferii

FERIE TUŻ, TUŻ...

26.01.2012 r.

Ferie to czas odpoczynku od książek, zeszytów, porannego wstawania. Wielu z nas będzie miało możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc i spotkań z przyjaciółmi. Dla tych co nigdzie nie wyjeżdżają szkoła przygotowała różnorodne zajęcia (plan zajęć do pobrania poniżej). Życzymy wszystkim, by nadchodzące ferie były spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

26.01.2012 r.

W tym roku Dzień Babci i Dziadka odbył się w naszej szkole 25 stycznia 2012r. Na wstępie pani Dyrektor Barbara Gajewska przywitała wszystkich obecnych i podziękowała za liczne przybycie.

>>czytaj więcej


DYSKOTEKA CHOINKOWA

21.01.2012 r.

W sobote 21 stycznia 2012r. każdy z przejęciem przygotowywał się do zabawy choinkowej.

>>czytaj więcejROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK

13.01.2012 r.

Administratorzy szkolnej strony internetowej przystępują do konkursu ,,Witryna Internetowa Mojej Szkoły''. Samorząd uczniowski wraz z opiekunami przygotowują program zajęć na ferie, a my wszyscy uczniowie uczymy się pilnie, piszemy sprawdziany i kartkówki, aby uzyskać jak najlepsze oceny na koniec semestru.

Administratorzy

JASEŁKA

24.12.2011 r.

Dnia 21 grudnia 2011r. w naszej szkole odbyły się bożonarodzeniowe jasełka. Uroczystość została przygotowana przez ks. Leszka Gocka i p. Edwarda Myłka. Wszyscy z zainteresowaniem oglądaliśmy przedstawienie, które wprowadziło nas w świąteczny nastrój.

>>czytaj więcejMIKOŁAJ Z PISKOROWIC ODWIEDZIŁ PODKARPACKIE HOSPICJUM
DLA DZIECI W RZESZOWIE

20.12.2011 r.

Ośmioosobowa delegacja ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z ks.Leszkiem Gockiem i p.Agnieszką Dec odwiedziła w poniedziałek (19.12.2011r.) Podkarpackie Hospicjum.

>>czytaj więcej

MIKOŁAJKI

5.12.2011 r.

5 grudnia 2011r. w naszej szkole odbył się Happening Mikołajkowy pt.,,Wszyscy jesteśmy Świętymi Mikołajami''. Był on podzielony na trzy części.

>>czytaj więcejANDRZEJKI

24.11.2011 r.

22 listopada odbyła się w naszej szkole Zabawa Andrzejkowa. Do południa klasy 0-III, a następnie starsi uczniowie świetnie się bawili.

>>czytaj więcejUROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

17.11.2011 r.

15 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. Akademię przygotowała p.Urszula Brzuszko, a p.Edward Myłek zajął się oprawą muzyczną.

>>czytaj więcej11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2011 r.

fot. photos.com

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.

>>czytaj więcej


WIELKI KONKURS EKOLOGICZNY dla Przedszkolaków
„Sprzątanie Świata” 2011
na stronie internetowej www.buliba.pl

2.11.2011 r.

W miesiącu pażdzierniku odbył się Konkurs Ekologiczny, w którym wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego ZS w Piskorowicach pod opieką nauczycieli Władysławy Słotwińskiej i Marii Czapla.

>>czytaj więcej
DZIEŃ NAUCZYCIELA 14 PAŹDZIERNIKA

13.10.2011 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. W uroczystości tej uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły i my- uczniowie. Nie zapomnieliśmy również o tych, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę- oni zaś nas nie zawiedli i chętnie przybyli.

>>czytaj więcej
ROCZNICA POSADZENIA DĘBU KATYŃSKIEGO

11.10.2011 r.

Z okazji rocznicy posadzenia w Piskorowicach dębu katyńskiego w naszej szkole odbyła się akademia, którą przygotowali uczniowie klasy V i III gimnazjum pod kierunkiem p.Marii Ożga i p.Danuty Tarasek. Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina majora Macieja Rudnickiego, zamordowanego w Charkowie przez NKWD.

>>czytaj więcej
XII EDYCJA BIEGU EKOLOGICZNEGO - BYŁO SUPER

29.09.2011 r.

XII edycja Ekologicznego Biegu Patrolowego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk pod hasłem ,,Rodzina z pasją" już za nami. W biegu udział wzięło 8 patroli z naszej gminy, gimnazjaliści z Wierzawic, Starego Miasta, Dębna, Brzózy Królewskiej i Piskorowic.

>>czytaj więcejBIEG EKOLOGICZNY 2011/2012

15.09.2011 r.

27września (wtorek) 2011r w Zespole Szkół w Piskorowicach odbędzie się bieg ekologiczny.
Tegoroczna edycja odbywa sie pod hasłem: „RODZINA Z PASJĄ”
Regulamin biegu do pobrania tutaj

Dyrektor ZSP i nauczyciele

SPOTKANIE Z POLICJĄ

07.09.2011 r.

7 września bieżącego roku naszą szkołę odwiedzili policjanci. W spotkaniu z nimi wzięli udział uczniowie z klas: 0, I, II, III oraz ich opiekunowie.

>>czytaj więcej
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

02.09.2011 r.

1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Inaugurację poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym z udziałem uczniów, rodziców i grona nauczycielskiego.

>>czytaj więcej

.


ŻEGNAMY...

24.06.2011 r.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo
i cierpliwie,
ale przyjdzie czas, kiedy staną się one widoczne.
Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia!

Rocznik '95


Wakacje

24.06.2011 r.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół w Piskorowicach życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku
i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

» Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011
Dyrekcja szkołyPOŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

24.06.2011 r.

Tego roku na zakończeniu edukacji w Zespole Szkół w Piskorowicach przez klasy III gimnazjum było bardzo wesoło. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przenieśliśmy się w bajkową krainę ,,Sierotki Marysi'' i jej siedmiu krasnoludków. Jak to bywa w każdej bajce był książę i epicki Happy End. Na osłodę uczniowie klasy III b postanowili zaprezentować swoje ukryte jak do tej pory talenty. Mimo ostrej rywalizacji wśród uczestników jednogłośnie zwyciężyła ,,piękna jak zachód słońca i świeża jak dopiero co wyprane ubranie w Dosi - Esmeralda''. Dzięki krótkiej prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się o uczniach klas III wiele interesujących rzeczy. Tego dnia dobrej zabawy nie brakowało, jednak w końcu przyszedł czas pożegnania. Wśród uczniów można było dostrzec łzy radości oraz smutku. Zapewne wszystkim nam będzie brakowało tego świeżego powiewu radości wnoszonego przez uczniów klas III na korytarze naszej szkoły. Jednak jak to mówią ,,wszystko co dobre kiedyś się kończy''.


» Fotoreportaż
Miśka & AsiaOSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

17.06.2011 r.

Egzamin gimnazjalny STANIN 6

Sprawdzian klas VI STANIN 7

Trzy Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Dwa Stypendia Program Klasy BGŻ dla najzdolniejszych uczniów

Edukacyjna Fundacja Czernieckich EFC- 1 osoba


NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH

>>zobacz więcej
NAGRODA DLA OLI PRACOŃ

14.06.2011 r.NASZE MAŁE ARBORETUM

02.06.2011 r.

Wiosna to czas kiedy wszystko co nas otacza budzi się do życia. Również wokół naszej szkoły obserwujemy to zjawisko, patrząc na rosnące krzewy i kwiaty. Szczególną uwagę zwracają pięknie kwitnące różaneczniki zwane potocznie rododendronami. Teraz właśnie na przełomie maja i czerwca odwdzięczają się one za całoroczną pielęgnacje i cieszą oczy pięknym wyglądem. Cały teren wokół naszej szkoły imponuje także estetyką i umiejętnym doborem roślin. Wygląd placu szkolnego bardzo podoba się uczniom, którzy w wolnym czasie chętnie przebywają na zewnątrz budynku, aby raczyć się świeżym powietrzem i pięknym wyglądem.

» Zobacz więcej kwiatów

Aldona Korchowiec i Martyna Pracoń


FINAŁ XI OLIMPIADY O WIELKICH POLAKACH

30.05.2011 r.

25 maja 2011 roku odbył się w Gimnazjum nr.1 w Przeworsku Finał XI Olimpiady o Wielkich Polakach, poświęconej w tym roku biografii Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Do najlepszej trzydziestki tej Olimpiady zakwalifikowała się Aleksandra Pracoń.
O godz. 9.00 uczestnicy rozpoczęli pisać test. To była pierwsza część Olimpiady. Po zakończeniu testu, wszyscy udali się do Bazyliki na uroczystą Mszę świętą w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Do ścisłego finału przechodziło tylko najlepsze 10 osób, które miały odpowiadać publicznie, przy zgromadzonej publiczności - wśród której zasiadł Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik. Wyniki testu okazały się dla Oli szczęśliwe, gdyż z tym dorobkiem punktowym przeszła do rundy finałowej.
Ostatecznie w Finale Archidiecezjalnym Aleksandra Pracoń zajęła V miejsce.
Jest to ogromny sukces Oli, tym bardziej, iż trzeba podkreślić, że w całej Olimpiadzie wzięło w sumie udział ponad tysiąc gimnazjalistów z diecezji przemyskiej.


» Fotoreportaż
ks. Leszek GocekDZIEŃ MATKI

28.05.2011 r.

26 maja, odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Matki. Dzieci z klas 0-3 do przedstawienia przygotowały panie: Małgorzata Warcaba, Maria Czapla, Zofia Paszko, Elżbieta Kucło, Genowefa Blok i Władysława Słotwińska. Rodzice byli bardzo zadowoleni z występów swoich dzieci. Po przedstawieniu rodzice otrzymali kwiaty od swoich pociech.

» Fotoreportaż

Ewelina Gawaluch, Aldona Korchowiec, Martyna PracońZAOPIEKUJMY SIĘ ZIEMIĄ

28.05.2011 r.

Z racji zbliżających się obchodów "DNIA ZIEMI", Spółka "Stare Miasto-Park" z siedzibą w Wierzawicach zorganizowała konkurs ekologiczny (plastyczny) dla uczniów Szkoły Podstawowej, klas I-III. Celem tego konkursu było włączenie dzieci do aktywnego udziału w pracach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także pobudzanie świadomości, że stan otaczającego nas środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Konkurs polegał na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej, która miałaby przedstawiać zagadnienie z ekologią "Zaopiekujmy się Ziemią". Wyniki rozstrzygniętego już konkursu są następujące:

I miejsce - Dominika Skiba (kl. III)
II miejsce - Patryk Capłap (kl. I)
III miejsce - Klaudia Kubat (kl.II)

» Fotoreportaż

Joanna Szary i Ewelina Gawaluch


ROZDANIE NAGRÓD-KONKURS POWIATOWY

17.05.2011 r.

Dnia 11.05.2011 roku dwie uczennice z naszej szkoły pod opieką ks. Leszka Gocka pojechały po odbiór nagród do Sarzyny. Konkurs powiatowy, w którym brały udział, o nazwie "Podążamy wyznaczoną drogą. Nie zapominamy. Dziękujemy" miał na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia naszego wielkiego rodaka -Jana Pawła II. Po dotarciu na miejsce odbył się występ gospodarzy imprezy. Następnie zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu. Wśród nich znalazła się Ewelina Gawaluch, uczennica klasy III gimnazjum, która zajęła II miejsce oraz Kamila Szary, uczennica klasy VI, której przypadło III miejsce w kategorii poezja. Obu uczestniczkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

» Fotoreportaż
Joanna Szary i Ewelina Gawaluch


SUKCES OLI

07.05.2011 r.

Uczennica klasy III b Aleksandra Pracoń już po raz trzeci jest stypendystką Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa podkarpackiego. Ola swą ciężką pracą udowodniła że ,,nie ma rzeczy niemożliwych" . Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów naszej koleżanki. Mamy nadzieję, że Ola jeszcze nie raz pokaże na co ją stać!

Dominika MorawskaKONSTYTUCJA 3 MAJA

5.05.2011 r.

Dnia 5 maja 2011 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przybliżająca wydarzenia z dnia 3 maja 1791 roku. Klasa IV szkoły podstawowej przypomniała wiadomości z tego dnia, natomiast uczniowie klas III gimnazjum ubarwili występ pieśniami patriotycznymi. Wszystko odbyło się pod okiem i z pomocą w przygotowaniu p. Grzegorza Lebody oraz p. Marii Ożga. Na koniec p. dyrektor Barbara Gajewska wygłosiła krótką mowę, w której zawarte były cytaty znanych i ważnych osób.

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"
/Cyprian Kamil Norwid/

"Uczeń da z siebie wszystko, jeśli nauczyciel pomoże mu uchwycić znaczenie tego czego się uczy".
/Jan Paweł II/

Pani dyrektor powiedziała również, że każdy uczeń naszej szkoły ma obowiązek przestrzegać takiej swojej "małej konstytucji" jaką jest status szkoły, którego niektóre podpunkty przedstawione są poniżej.
"Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
Dbać o ład i porządek w szkole, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
Szanować i ochraniać własność innych osób,
Przeciwstawiać się przejawom agresji,
Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego),
Dbać o honor i tradycję szkoły (...)."

Joanna Szary i Dominika Morawska

» Fotoreportaż


ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

3.05.2011 r.

Od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum odbywać się będzie w inny niż dotychczas sposób.
Zmiana ta wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (pedagog, logopeda) utworzą zespół, dokonają analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia oraz określą trudności, na jakie napotykają w pracy z nim. Następnie zaplanują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno- terapeutyczną danego ucznia, uwzględniając potrzeby zdiagnozowane zarówno w przedszkolu jak i szkole wynikające z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. W tym celu np. nauczyciele będą prowadzić „kartę indywidualnych potrzeb ucznia”. Na jej podstawie, nauczyciel wychowawca zarekomenduje przydzielenie uczniowi dodatkowych godzin czy też odpowiedniego wyposażenia.

czytaj całość >>opracowała p.Agnieszka Dec - pedagogLAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO

03.05.2011 r.

W dniu 15 kwietnia br. w KP PSP w Leżajsku odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów eliminacji powiatowych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem ,,Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą". Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Pan Stanisław Chmura - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku oraz bryg. Jacek Grzywna - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Leżajsku. Spośród 71 prac plastycznych do eliminacji szczebla wojewódzkiego komisja konkursowa zakwalifikowała 17 prac.

Grupa I

1. Klementyna Leboda - Szkoła Podstawowa w Piskorowicach
2. Jakub Traka - Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
3. Karolina Gwóźdź - Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku
4. Jakub Wojtyna - Szkoła Podstawowa w Chodaczowie
5. Kinga Pierczyk - Szkoła Podstawowa w Kulnie

Grupa III

1. Monika Kopel - Gimnazjum w Kuryłówce
2. Klaudia Kuczek - Gimnazjum w Leżajsku
3. Marzena Leja - Gimnazjum w Leżajsku
4. Ewelina Gawaluch - Gimnazjum w Piskorowicach
5. Sylwia Walania - Gimnazjum w Wierzawicach

Serdecznie gratulujemy laureatom. Jesteśmy dumni z uczennic naszej szkoły, którym udało się wywalczyć tak wysoki stopień w tym konkursie. Mamy nadzieję że dziewczyny jeszcze nie raz udowodnią że mają wielki talent plastyczny.

Dominika Morawska


220 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

1.05.2011 r.

fot. Wikimedia Commons

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, zostałą uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku.
Konstytucja 3 maja była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Była drugą na świecie, a pierwszą w Europie nowoczesną, spisaną konstytucją.
Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Zniosła zgubne instytucje, takie jak np. liberum veto.
Postanowienia Konstytucji znosiły odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, władzę wykonawczą przyznano królowi. Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.

3 maja został uznany Świętem Konstytucji już 5 maja 1971 roku.
Po odzyskaniu niepodległości, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił Świeto Konstytucji 3 Maja.
1 MAJA 2011 - DZIEŃ BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

30.04.2011 r.

fot. Wikimedia Commons

1 maja 2011r to dzień beatyfikacji Jana Pawła II.
27-letni pontyfikat polskiego papieża przeszedł do historii jako przełomowy dla Kościoła i losów milionów ludzi. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Podczas ceremonii pogrzebowej w Rzymie, zgromadzeni na Placu Świętego Piotra wznosili transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niedługo po jego śmierci. Do beatyfikacji wybrano przypadek niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia, całkowitego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre.
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Jego pontyfikat jest trzecim pod względem długości trwania.
Nazywany jest papieżem pielgrzymem. Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne i odwiedził 129 krajów.EGZAMIN GIMNAZJALNY JUŻ ZA NAMI

17.04.2011 r.

Gimnazjaliści mogą już odetchnąć z ulgą! Trzy dni egzaminów, czyli 12, 13 i 14 kwietnia to przeszłość. Ten czas był niewątpliwie bardzo stresujący dla każdego ucznia przystępującego do egzaminów. Gościliśmy wtedy u nas wielu gości z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Leżajsku. Już w pierwszy dzień testowych zmagań arkusze egzaminacyjne zaskoczyły trzecioklasistów. Część humanistyczna zawierała bardzo dużo zagadnień z historii, z którymi nie każdy uczeń sobie poradził. Problemy sprawiło też pytanie dotyczące hymnu narodowego, jednak nikomu po wyjściu z sali nie schodził uśmiech. Druga część egzaminu, czyli matematyczno-przyrodnicza dla niektórych gimnazjalistów okazała się łatwa, a innym sprawiła trudności. Nie każdy przecież lubi matematykę i inne przedmioty ścisłe. Ostatnia część egzaminu odbyła się w czwartek. Uczniowie sprawdzali wtedy swoją wiedzę z języka angielskiego. Trzecioklasiści zostali podzieleni na grupy i pisali test w wyznaczonych klasach. Każdą grupę pilnowała kilkuosobowa komisja. Gimnazjaliści po napisaniu tej części stwierdzili, że nie była wcale taka trudna i szkoda, że się nie wlicza do reszty punktów. Na wyniki teraz niestety przyjdzie trochę poczekać...

» Fotoreportaż
Ewelina Gawaluch


ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA

09.04.2011 r.

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, w sobotę, przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, umiłowany Pasterz Kościoła, Jan Paweł II, przeszedł z tego świata do domu Ojca. Jego odejściu towarzyszyła modlitwa całego Kościoła, zwłaszcza młodzieży. Jednak pamięć o Nim pozostaje wciąż żywa w naszych sercach i całej ludzkości...

W tym roku obchodziliśmy 6 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali krótką prezentację, w której przybliżyli nam postać Papieża Polaka. W niedzielę 3 kwietnia wszyscy mieszkańcy Piskorowic mieli okazję obejrzeć ową prezentację w kościele w Piskorowicach. Następnie 7 kwietnia pokazano ją uczniom gimnazjum.

Nie bez przyczyny papieża Jana Pawła II nazywano m.in.: Podarunkiem Niebios, bowiem był człowiekiem który bez względu na wiek, sytuację materialną czy stan zdrowia kochał wszystkich. Niech jego słowa: ,,Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć progu, trzeba iść w głąb." zagoszczą na stałe w naszych sercach.

» Fotoreportaż
Dominika Morawska


EGZAMIN GIMNAZJALNY TUŻ TUŻ...

05.04.2011 r.

Przed uczniami klas III gimnazjum ogromne wyzwanie. Zgłębiali wiedzę przez wszystkie lata nauki, aby teraz móc wykazać się i wzorowo napisać egzamin, który odbędzie się 12.04 (część humanistyczna), 13.04 (część matematyczno-przyrodnicza) oraz 14.04 (j. angielski). Są to ostatnie chwile, gdzie mogą podszlifować swoją wiedzę oraz wiadomości, które przypadkiem umknęły ich uwadze w czasie lekcji. Dobrze napisany egzamin umożliwi im lepszy start w nauce w wybranej przez siebie szkole średniej. Mamy nadzieję, że wszyscy przygotowali się należycie i w wyznaczonym terminie stawią się przed salą gimnastyczną, aby następnie najlepiej jak potrafią przelać swoją wiedzę na papier.Joanna Szary

PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW

08.04.2011 r.

fot. Grzegorz Leboda

Każdego roku w naszej szkole, uczniowie klasy I są pasowani na czytelników.
Uroczystość ta jest bardzo ważna dla ośmiolatków.
Pasowanie poprzedzone jest lekcją biblioteczną, na której uczniowie poznają bibliotekę, jej organizację i zbiory.
Wiadomości z tych zajęć są wykorzystywane podczas pasowania na czytelnika.
Dekoracją sali i przygotowaniem części artystycznej zajęli się uczniowie starszych klas należący do Koła Przyjaciół Bibliotekip. WŁadysława Słotwińska


» FotoreportażSUKCES NASZEJ UCZENNICY

18.03.2011 r.

Uczennica naszego gimnazjum Aleksandra Pracoń jest laureatką dwóch konkursów kuratoryjnych. Dzieki pomocy pani Edyty Brudniak i pani Teresy Dziedzic-Kabdani Ola mogła zajść tak daleko. Wielkim wsparciem dla uczennicy był również jej wychowawca pan Krzysztof Tarasek. Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem osiągnięciami naszej koleżanki. Jesteśmy ogromnie dumni i życzymy Oli dalszych sukcesów.Dominika MorawskaOLIMPIADA O WIELKICH POLAKACH

28.02.2011 r.

24 lutego 2011 roku w Gimnazjum nr. 1 w Łańcucie odbył się drugi etap XI Olimpiady o Wielkich Polakach, poświęconej w tym roku słudze Bożemu ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Olimpiada zgromadziła 120 uczestników, którzy reprezentowali różne parafie z Archiprezbiteratu Łańcuckiego. Wielki sukces na tym etapie olimpiady odniosła Aleksandra Pracoń z kl. III gimnazjum, która z wynikiem 55 punktów (na 58 możliwych) zajęła IV MIEJSCE awansując tym samym do ścisłego finału olimpiady, w którym weźmie udział 37 uczestników. Finał odbędzie się 25 maja w Przeworsku. Gratulujemy Oli i życzymy powodzenia w finale, w którym cztery pierwsze nagrody to pielgrzymki do Rzymu. Nieco szczęścia zabrakło dwójce pozostałym uczestnikom z naszej szkoły- Gabrieli Majder i Elżbiecie Ożga, którzy również zaprezentowali dużą znajomość życia ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.ks. Leszek Gocek

» Fotoreportaż
WOJEWÓDZKI KONKURS KURATORYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

27.02.2011 r.

4 lutego 2011r. w Rzeszowie odbył się finał wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego, w którym uczennica ZS w Piskorowicach Aleksandra Pracoń zdobyła tytuł laureata. To duże wyróżnienie dla uczennicy i sukces naszej szkoły. Konkurs odbył się w trzech etapach, w których trzeba było wykazać się wszechstronną wiedzą. Ola poradziła sobie znakomicie. Osiągnięcie to było możliwe dzięki wytrwałej pracy uczennicy i dużemu zaangażowaniu nauczycielki języka angielskiego pani T. Dziedzic-Kabdani. Możemy być bardzo dumni z naszej koleżanki życząc jej dalszych sukcesów!:-)


Ewelina Gawaluch

XVII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

26.02.2011 r.

MEN zaprasza do udziału w XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Już siedemnasty raz Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Kancelarią Sejmu oraz partnerami społecznymi organizuje sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne obrady odbędą się tradycyjnie 1 czerwca, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Tym razem tematem sesji będzie Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej.Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, 1 stycznia 2011 r. rozpoczęły się obchody Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską. Jest to doskonała okazja, aby zachęcić uczniów polskich szkół do działania na rzecz wspólnego dobra. Temat XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej - bezpośrednio nawiązuje do inicjatywy Unii Europejskiej. W ten sposób minister edukacji narodowej oraz marszałek Sejmu, we współpracy z partnerami społecznymi, pragną zachęcić uczniów do propagowania idei wolontariatu na teranie całego kraju. Doświadczenia na poziomie lokalnym będą stanowiły podstawę do dyskusji podczas obrad Sejmu 1 czerwca.


Informacje pochodzą z MEN. Regulamin i inne materiały na stronie:
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1892
KLASA BGŻ

26.02.2011 r.

Klasa dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów
Klasa BGŻ to projekt, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów z najbiedniejszych środowisk wiejskich i małych miast
Klasa BGŻ to autorski program Banku BGŻ, w ramach którego finansujemy trzy lata nauki
(wraz z kosztami utrzymania) w renomowanych liceach ogólnokształcących w miastach akademickich. Udział w programie mogą wziąć absolwenci gimnazjów, spełniający następujące kryteria:
* uzyskali średnią wyników powyżej 5,0- pod uwagę brany jest I semestr trzeciej klasy gimnazjum
* pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego- w roku bieżącym jest to kwota równa 767, 87 zł
* mieszkają na wsiach lub w małych miastach, nie będących powiatami
W 2008 roku projekt "Klasa BGŻ" uzyskał tytuł "Dobroczyńcy Roku 2007", przyznany przez prestiżową Akademię Rozwoju Filantropii w kategorii "Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy". Kapituła wyróżniła Bank BGŻ za długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne.


Informacje pochodzą z BANK BGŻ. Więcej na stronie:
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/klasa_bgz.html

WALENTYNKI

14.02.2011 r.

Mamy dzisiaj Walentynki,
Święto chłopca i dziewczynki.
Takich co to się kochają
no i sobie też ufają...W ten piękny Dzień Zakochanych, czyli 14 lutego w naszej szkole dobiegła już końca tzw. POCZTA WALENTYNKOWA, do której przez kilka dni uczniowie mogli wrzucać kartki walentynkowe swoim sympatiom. Było ich bardzo dużo, co świadczy o tym, że zakochanych w naszej szkole nie brakuje!:-) Po godz. 10.00 uczennice gimnazjum obdarowały owymi kartkami adresatów i uwieczniły te chwile kilkoma zdjęciami. Zaskoczenia, zachwytu i radości nie brakowało!

Ewelina Gawaluch


» Fotoreportaż
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

9.02.2011 r.

Dnia 9.02.2011 roku w Zespole Szkół w Piskorowicach odbył sie nieco spóźniony z powodu ferii Dzień Babci i Dziadka. Na poczatku nasza pani dyrektor powitała solenizantów, czyli babcie i dziadków uczniów naszej szkoły oraz wszystkich zebranych. Do naszej szkoły w tym dniu przybyli również radni Gminy Leżajsk- p. Wiesław Kojder oraz p. Andrzej Machno. Niestety na spotkanie nie zdołali dotrzeć pozostali radni o których pani dyrektor również wspomniała. Klasa 5 i 6 pod opieką pani Marii Czapla oraz pani Urszuli Brzuszko przygotowała humorystyczną inscenizację, na podłożu telewizyjnego programy "Familiada", która rozśmieszyła wczystkich widzów. W krótkiej przerwie na reklamy cztery uczennice z klasy 1 gimnazjum pokazały na co je stać i dały rewelacyjny popis taneczny. Następnie nasze babcie i dziadkowie zostali zaskoczeni przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Odtańczyli oni przepięknego krakowiaka w świetnie przygotowanych strojach. Jak widać w naszej szkole już najmłodsi posiadają talenty i mimo swojego wieku doskonale potrafią zapamiętać tak skopmlikowane rzeczy z czego bardzo się cieszymy. Po zakończeniu występów wszyscy odśpiewali huczne "Sto lat". Nasi seniorzy zostali poczęstowani pysznym ciastem oraz kawą i herbatą przy czym mogli spokojnie porozmawiać, a następnie z uśmiechem na twarzy i dumą ze swoich wnucząt udać się do domu.

Joanna Szary i Dominika Morawska


» Fotoreportaż
KONKURS BIBLIJNY

10.02.2011 r.

Dnia 9 lutego 2011 roku w Zespole Szkół w Kuryłówce odbył się Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii Św. Mateusza- etap dekanalny. Zwycięzcy I etapu szkolnego, który odbył się w naszej szkole 8 listopada 2010 reprezentowali nas w etapie dekanalnym. A były to uczennice klasy VI: Diana Dynowiec, Adrianna Nycz i Zuzanna Brzuska. W Konkursie w Kuryłówce udział wzięło 31 osób ze Szkół Podstawowych z: Leżajska, Brzyskiej Woli, Chałupek Dębniańskich, Dębna, Giedlarowej, Starego Miasta, Kuryłówki, Wierzawic i Piskorowic. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały się bardzo dobrą znajomością Ewangelii. Serdecznie gratulujemy!ks. Leszek Gocek


» Fotoreportaż
ZABAWA CHOINKOWA

07.02.2011 r.

5 lutego w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się zabawa choinkowa. Na pięknie przystrojonej sali bawili się zarówno młodsi jak i starsi uczniowie naszej szkoły. Wśród nich można było dostrzec wielu mistrzów parkietu, którzy operowali różnorakimi stylami tańca. Jedno jest pewne... wszyscy bawili się wspaniale! Tego dnia obchodziliśmy również urodziny naszej ulubionej polonistki pani Doroty Rup. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla niej małą niespodziankę. Ta zabawa była naprawdę udana i mamy nadzieję że nie ostatnia. :)


Dominika Morawska


» Fotoreportaż
PRZYGOTOWANIA DO ZABAWY CHOINKOWEJ

04.02.2011 r.

Już jutro w naszej szkole odbędzie się zabawa choinkowa. Pan Krzysztof Tarasek wraz z Samorzadem Uczniowskim postarali się o piękny wystrój sali. Każdy kto tylko mógł przyłożył ręce do pracy. Dzięki nam sala gimnastyczna wygląda pięknie i na pewno każdy z nas będzie miło wspominał tegoroczną zabawę choinkową.


Dominika Morawska


» Fotoreportaż
POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

04.02.2011 r.

W dniu 14 stycznia 2011r w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbył się VIII Powiatowy festiwal kolęd i pastorałek dla dzieci szkół podstawowych powiatu leżajskiego. W festiwalu zaprezentowały się zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne z Dębna, Piskorowic, Nowej Sarzyny, Chałupek Dębniańskich, Starego Miasta, Giedlarowej, Wierzawic, Grodziska Dolnego, Brzózy Królewskiej i Kuryłówki. Ogółem wystąpiło 160 osób. Naszą szkołę reprezentowały dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej o pięknej nazwie "Śpiewające Aniołki" przygotowane do festiwalu przez ks. Leszka Gocka i Panią Genowefę Blok. W swojej kategorii wiekowej Zespół " Śpiewające Aniołki" otrzymały wyróżnienie za pięknie wykonane utwory: " Dlaczego dzisiaj" oraz " Dzisiaj w Betlejem ". W kategorii solistów reprezentowała nas uczennica klasy VI Katarzyna Bzdoń, która wykonała kolędę " Przybieżeli do Betlejem ".ks. Leszek Gocek


» Fotoreportaż
CZAS WRÓCIĆ DO SZKOŁY

31.01.2011 r.

Minął już czas zimowego odpoczynku i czas wrócić do szkoły. Dwa tygodnie ferii, które poświęciliśmy odpoczynkowi i podróżowaniu zleciały bardzo szybko. Jedni z nas jeździli na nartach, łyżwach, wypoczywali w górach, inni odwiedzali swoich najbliższych, a pozostali spędzili ten czas w domu. Zregenerowaliśmy siły do dalszej nauki, aby rozpocząć nowy semestr z dobrymi stopniami. Mamy nadzieję, że ci uczniowie, których czekają egzaminy w kwietniu znaleźli odrobinę czasu na powtórkę wiadomości z poprzednich lat i zdadzą egzaminy celująco.Joanna Szary
FERIE ZIMOWE

14.01.2011 r.

Zbliża się czas zimowego odpoczynku.

Czas ferii zimowych, to dla dzieci okazja do odpoczynku od obowiązków szkolnych zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. W tych dniach należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo, by po feriach zostały tylko miłe wspomnienia.


ŻYCZYMY WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH FERII!Dyrekcja Zespołu Szkół w Piskorowicach


UROCZYSTY APEL

14.01.2011 r.

13 grudnia 2010 roku w naszej szkole w małej sali gimnastycznej odbył się apel, na który przybyli wszyscy uczniowie i nauczyciele wraz z panią dyrektor, która miała nam do przekazania bardzo ważne informacje. Tą najważniejszą, długą wyczekiwaną i najprzyjemniejszą informacją była wiadomość o tym, że rozpoczynają się FERIE ZIMOWE 2011. Tym uczniom, którzy nie byli bardzo zainteresowani naszym zgromadzeniem lub drzemali w kącie oficjalnie przekazuję, że ferie zimowe 2011 zaczynają się 17 stycznia, a do szkoły powracamy jeszcze ostatniego dnia tego miesiąca. Na apelu zostały także przypomniane zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych przez uczennice III klasy SP oraz Przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Mam nadzieję, że wszyscy zastosują się do tych ważnych reguł i powrócą do szkoły cali i zdrowi.Ewelina Gawaluch

JASEŁKA

21.12.2010 r.

Boże Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt w roku. Najmłodszym kojarzą sie one z prezentami, które czekają na nich pod choinką, zaś starsi przygotowują wigilijne potrawy, które następnie spożywają w gronie najbliższych. Święta Bożego Narodzenia to czas przebaczania i miłowania siebie nawzajem. Czas, który należy spędzić wraz ze swoimi bliskimi przy stole śpiewając wspólnie kolędy. Uczniowie klas trzecich gimnazjum wraz z ks. Leszkiem Gockiem przygotowali inscenizację z okazji nadchodzącego święta. Jasełka składały sie z kilku aktów, w których były przedstawione trudne sytuacje z codziennego życia. Mamy nadzieję, że wszystko to co było tam pokazane nauczyło niektórych jak należy zachowac się w takich sytuacjch. Po przedstawieniu ucziowie wraz z wychowawcami udali sie do klas, gdzie wspólnie złożyli sobie życzenia dzielac sie przy tym opłatkiem.Joanna Szary i Dominika Morawska
» Fotoreportaż

MIKOŁAJKI

06.12.2010 r.

Na pewno jednym z ulubionych dni każdego z nas jest 6 grudnia. Tego roku Samorząd Uczniowski postanowił obdarować każdego ucznia naszej szkoły drobnym upominkiem. Była to niewątpliwie słodka niespodzianka. Naszych najmłodszych kolegów odwiedził św. Mikołaj, który nieco stracił na wadze. Możliwe, że skutkiem tego była duza ilość dzieci, które musiał odwiedzić i wręczyć im prezenty. Na ustach wszystkich malował się szczery uśmiech. Mamy nadzieję że w przyszłym roku Mikołaj o was nie zapomni i znajdziecie pod choinką wymarzone prezenty!Joanna Szary i Dominika Morawska
» Fotoreportaż

"RATUJĄC ŻYCIE ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

03.12.2010 r.

2 grudnia 2010 roku u nas, w Zespole Szkół w Piskorowicach gościliśmy przedstawicieli pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Spotkanie, na które przybyli zarówno uczniowie, nauczyciele jak i nasi goście przygotowali m.in. wolontariusze działający w naszej szkole pod czujnym okiem pani pedagog. Uroczystości przewodniczyło hasło: RATUJĄC ŻYCIE ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Wartość owego hasła wielokrotnie podkreślało jury, w skład którego wchodziła nasza pani dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców oraz przybyli goście. Apel rozpoczęła krótka inscenizacja zgodna z tematem przewodnim imprezy przygotowana przez gimnazjalistów. Następnie nasze szanowne jury oceniło plakaty(tematyka przeciw narkotykom, papierosom, dopalaczom) wykonane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym konkursie zwyciężyła Elżbieta Górecka z klasy IV SP. Następnie dziewczyny prowadzące imprezę zadawały liczne pytania uczniom siedzącym na widowni. Za prawidłową odpowiedź każdy otrzymał jakąś nagrodę. Do odegrania były również krótkie scenki, mające na celu pokazać, jak postępować w danej sytuacji. Potem zostały wywołane na środek 3-osobowe zespoły z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Każda grupa otrzymała zestaw pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy. W tym czasie pozostali mogli usłyszeć co mają do powiedzenia nasi goście. " Lekcje" były bardzo ciekawe i podobały się młodzieży. Konkurs nie polegał jednak tylko na teście pisemnym, bo swoją wiedzę trzeba było również wykorzystać w praktyce. Każdy team musiał zaprezentować na fantomach, jak przywrócić akcję serca nieprzytomnemu człowiekowi. Po zakończonej konkurencji nastąpił czas na zsumowanie punktów z obu części. Zwyciężył zespół uczniów z klasy III "a" gimnazjum. Wszyscy uczestnicy dostali wartościowe nagrody i opuścili salę z uśmiechem na twarzy. Drugi grudnia z pewnością nie był dniem straconym, ponieważ zapewnił doskonałą godziną wychowawczą każdemu z nas.Ewelina Gawaluch


» Fotoreportaż


ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

25.11.2010 r.

18.11.2010 roku do naszej szkoły zawitali specjalni goście, mianowicie uczniowie szkoły medycznej w Łańcucie, którzy mieli za zadanie nauczyć nas trudnej sztuki, jaką jest RKO (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa) nazywanej również podstawowym podtrzymaniem życia. Zajęcia były bardzo ciekawe. Każda klasa miała okazję poćwiczyć pierwszą pomoc na fantomach. Dzięki tym zajęciom przynajmiej w małym stopniu każdy z nas zyskał wiedze, która może kiedyś uratować komuś życie.Joanna Szary i Dominika Morawska


» Fotoreportaż


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

13.11.2010 r.

Jedenasty listopada to dla każdego Polaka jeden z ważniejszych dni w roku. Obchodzimy wtedy Święto Niepodległości, dlatego też w naszej szkole, jak co roku odbył się uroczysty apel na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Przygotowaniami do tej akademii zajęła się p. Dorota Rup oraz p. Teresa Dziedzic-Kabdani z uczniami klasy I, III „a” i „b” gimnazjum, a także klasy VI. Wszyscy uczniowie prezentowali się z biało- czerwonymi kotylionami. Odśpiewany został hymn państwowy i wiele pieśni patriotycznych. Uczniowie przybliżyli nam trudne losy naszego narodu. Uroczystość była bardzo ciekawa i zakończyła się przemówieniem pani dyrektor Barbary Gajewskiej.

Ewelina Gawaluch

» Fotoreportaż
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

29.10.2010 r.
,,Tyle świec tu zapalono ogniem jasnym... Tyle kwiatów tu złożono strojnym blaskiem... Tyle drzew tu pochyliło swe korony, Tyle liści czerwienieje pośród mogił. I my dzisiaj zapalimy ognie zniczy Na tych grobach opuszczonych, tajemniczych..."UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

16.10.2010 r.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej na długo pozostanie w pamięci wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Inscenizacja przygotowana przez samorząd uczniowski i p. Krzysztofa Taraska doprowadziła do łez nie jednego ,,twardziela". Mamy na myśli oczywiście łzy radości :). Główną częścią programu była pioseka ułóżona specjalnia dla naszych KOCHANYCH NAUCZYCIELI. Pokazane były również zdjęcia, Które ukazywały prawdziwe oblicza naszych pedagogów. Uczniowie zadali sobie wiele trudu z przygotowaniami do tej uroczystości, ponieważ postanowili wszystko przygotować na własną rękę.
Tego dnia odbyło się także uroczyste pasowanie na ucznia klasy I gimnazjum. Pani dyrektor wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy po czym najstarsza klasa przeprowadziła otrzęsiny. Każdy nauczyciel został obdarowany symboliczną różą w podziekowaniu za trud i ciężką pracę włożoną w naszą edukację.

Joanna Szary & Dominika Morawska

» FotoreportażKATYŃ...OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

16.10.2010 r.

Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński) wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich, jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.


07.10.2010 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską. Uczniowie klas III gimnazjum pod czujnym okiem p. Teresy Dziedzic-Kabdani oraz p. Krzysztofa Taraska przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny. Na uroczystości pojawiła sie rodzina zamordowanego tam polskiego oficera majora Macieja Rudnickiego z Piskorowic. Anna Rudnicka- wnuczka zamordowanego tam oficera wygłosiła krótką prelekcję na temat wizyty w Charkowie gdzie wraz z ojcem uczystniczyli w obchodach 70-siątej rocznicy zbrodni katyńskiej. Następnie rodzina z panią dyrektor Barbarą Gajewską oraz samorząd szkolny udali się pod dąb zasadzony przy ośrodku zdrowia aby uczcić pamięć majora Macieja Rudnickiego symbolicznym zniczem.

Joanna Szary i Dominika Morawska

» FotoreportażDZIEŃ NAUCZYCIELA

15.10.2010 r.

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".

W podziękowaniu, za trudną pracę
i wskazanie właściwej drogi
życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych
jak również uśmiechu każdego dnia...Uczniowie ZS w Piskorowicach
APEL MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
O PRZECIWDZIAŁANIE ZAŻYWANIU „DOPALACZY” PRZEZ UCZNIÓW

12.10.2010 r.

„Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek,

w związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", proszę o podjęcie następujących działań:

- przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez Państwa placówkę programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy";

- włączenie tej tematyki w treści zajęć realizowanych z uczniami;

- przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i rozmów z rodzicami uczniów, które pomogą im w poznaniu problemu oraz wskazywanie im miejsc, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje.

W wymienionych działaniach informacyjno-edukacyjnych warto uwzględnić materiały zamieszczone na stronach internetowych:

- Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)

www.kbpn.gov.pl/portal?id=826682 (przykładowy scenariusz spotkania z rodzicami)

www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 (poradnik dla rodziców)

- Ośrodka Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl (informacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli)

www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186 (poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)

Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990             801 199 990       czynnym codziennie w godz. 16 - 21.

Minister edukacji narodowej

Katarzyna Hall

Warszawa, 4 października 2010 r.”

Źródło: Strona MEN

NOWA RADA RODZICÓW

6.10.2010 r.

Podczas spotkania z rodzicami we wtorek 5.10.2010r została wybrana Rada Rodziców
na rok szkolny 2010/2011.
Skład rady w zakładce RODZICE

STYPENDIUM WÓJTA GMINY LEŻAJSK

6.10.2010 r.

Dnia 03.10.2010 roku do naszej szkoły przybył Wójt Gminy Leżajsk pan Mieczysław Tołpa, w towarzystwie pełnomocnika do spraw oświaty pani Aliny Cebulak. Tą wizytę zawdzięczamy naszej koleżance Aleksandrze Pracoń z klasy III b gimnazjum, która swoją ciężka pracą już po raz drugi zdobyła stypendium Wójta Gminy Leżajsk. W uroczystości wzięła udział mam Oli pani Iwona Pracoń, która była bardzo dumna z sukcesów swojej córki. Uroczystośc ubarwiły występy klas III gimnazjum.


Joanna Szary i Dominika Morawska
XI BIEG EKOLOGICZNY JUŻ ZA NAMI

3.10.2010 r.

KTO JEST Z KULTURĄ ZA PAN BRAT, TEN MA U STÓP CAŁY ŚWIAT

Tak brzmiało hasło tegorocznej, XI już edycji Patrolowego Biegu Ekologicznego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk, który odbył się 30.09. u nas, w Zespole Szkół w Piskorowicach. W biegu wzięły udział patrole z naszej gminy, czyli gimnazjaliści z Brzózy Królewskiej, Dębna, Wierzawic, Starego Miasta oraz 4 klasy gimnazjalne z Piskorowic i klasa VI. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu wspaniałych gości. Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 , gdzie pani dyrektor Barbara Gajewska gorąco powitała wszystkich gości. Niedługo po tym odbyło się losowanie, które decydowało o kolejności występowania drużyn. Pierwszy etap polegał na przedstawieniu krótkich scenek propagujących kulturę osobistą. Największą ilość punktów za ten etap otrzymała klasa III „b” a tuż za nimi znalazła się klasa III „a” z Piskorowic. Następnie jury oceniło plakaty, również o tej samej tematyce, z których powstała niesamowita galeria. Po tym nastąpiła główna, najważniejsza część imprezy. Wszyscy zawodnicy zostali przewiezieni autobusem na start biegu. W tym roku trasa była wyjątkowo trudna niż zazwyczaj, więc było to dla uczestników duże wyzwanie. Pomimo wielu trudności napotkanych podczas biegu, wszyscy przybyli na metę w Paluchach bardzo zadowoleni. Czekała na nich gorąca herbata, kiełbaska i przepyszna grochówka. Ponadto można było ogrzać się przy ognisku i pośpiewać wspólnie piosenki. Następnie, gdy wszyscy już odpoczęli w ustalonej wcześniej kolejności każda drużyna zaśpiewała wcześniej przygotowaną piosenkę. Była to ostatnia konkurencja pozwalająca zdobyć punkty. Po zsumowaniu ich wszystkich pani dyrektor Barbara Gajewska przeszła do ogłoszenia wyników.

Pierwsze miejsce wywalczyła Brzóza Królewska, drugie miejsce przypadło kl.III „a” gimnazjum z Piskorowic, a trzecie klasie III „b” gim. również z Piskorowic.

Dzień 30 września na pewno długo pozostanie wszystkim w pamięci ze względu na wspaniałą atmosferę, zabawę i przygodę życia, której emocje sięgały zenitu.

Ewelina Gawaluch i Dominika Morawska» Fotoreportaż

BIEG EKOLOGICZNY 2010/2011

18.09.2010 r.

XI Edycja Ekologicznego Biegu Patrolowego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk odbędzie się 30.09.2010r.
Niniejsza edycja odbywa się pod hasłem:

„Kto jest z kulturą za pan brat, ten ma u stóp cały świat”

Bieg Ekologiczny jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie procesu wychowawczego w naszej szkole, a dzięki uczestnikom z innych szkół, także z pozostałych gimnazjów naszej gminy.
Tegoroczna edycja rozpocznie się o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Piskorowicach scenkami propagującymi kulturę osobistą. Następnie patrole przystąpią do pokonania leśnej trasy Piskorowice -? Mołynie . Konkurs piosenki przy ognisku ok. godz. 14.30 zakończy Bieg .


 • → Regulamin Biegu Ekologicznego (30KB doc)
 • ROK SZKOLNY 2010/2011

  7.09.2010 r.

  1 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół w Piskorowicach znów przekroczyli mury szkoły i z uśmiechcem na twarzy powitali nowy rok szkolny. Tego dnia po tak długo oczekiwanych wakacjach spodkaliśmy się z nauczycielami oraz ze znajomymi. Na pewno każdy z nas miło wspomina wakacje, jednak to co dobre szybko się kończy. W tym dniu przyjęliśmy do naszej braci uczniowskiej uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, której wychowawcą jest pani Elżbieta Kucło. Uczniów i pracowników szkoł goraco powitała pani dyrektor Barbara Gajewska po czym wszyscy udali się do swoich klas.
  Dominika Morawska i Joanna Szary
  » Fotoreportaż  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

  17.07.2010 r.

  25 czerwca 2010 jest jednym z tych dni, które bez trudu można znaleźć na liście ulubionych każdego ucznia (no może pomijając tych, którzy szkołę lubią bardzie niż pozostali :-) ). Dlaczego? Otóż tego dnia wszyscy przybyli nie po to, aby się uczyć, ale pożegać rok szkolny. Z tej okazji klasa VI pod opieką p. Agaty Kubat przygotowała któtką inscenizację. Następnie pani dyretor pogratulowała uczniom, którzy dzięki cięzkiej pracy otrzymali świadectwa z wyróznieniem. Po tym, jak co roku, uczniowie wraz z wychowawcami udali sie na ostatnią godzinę wychowawczą.


  » Fotoreportaż  Sabina Kowalczyk

  GALA NAUCZYCIELSKICH OSKARÓW

  29.06.2010 r.

  24 czerwca w naszej szkole odbyła się pierwsza w jej historii Nauczycielska Gala Oskarów połączona z zakończeniem gimnazjalnej edukacji klas trzecich. Skoro Gala to i czerwony dywan, po którym przeszły najznakomitsze osobistości, z jak i spoza szkoły. Swoją obecnością trzecioklasistów zaszczycili nauczyciele oraz rodzice. Galę uświetnili także wójt Mieczysław Tołpa i dyrektor szkoły Barbara Gajewska. Wszyscy przybyli po to, aby towarzyszyć tegorocznym trzecioklasistom podczas ostatnich chwil spędzonych w murach Gimnazjum w Piskorowicach. Galę poprowadzili Małgorzata i Franciszek. Gościom, oprócz błyskotliwych prowadzących, czas umilały wschodzące gwiazdy "klasowego show biznesu". Jednak zdecydowanym gwoździem programu był Jerry, który w swej dobroci serca odebrał statuetki za nieobecnych nauczycieli. Po gali przybyłych gości czekała niespodzianka, usłyszeli oni bowiem "Bajkę o 28 żuczkach", która to przedstawiała dzieje uczniów klasy trzeciej. Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają tegoroczną trzecią gimnazjum jako tą najfajniejszą klasę i będą pamiętać tylko te dobre rzeczy, bo co złego to nie oni, a nikt chyba nie zaprzeczy, że "imprezka była super"...


  » Fotoreportaż  Sabina Kowalczyk&żółwik

  GIMBUS

  25.06.2010 r.

  Zapraszamy do przeczytania ostatniego już w tym roku szkolnym Gimbusa, który prezentujemy w wersji elektronicznej. Znajdziecie w nim m. in. wywiad z ks. Leszkiem Gockiem. Życzymy miłej lektury.  Administratorzy


  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

  15.06.2010 r.

  Zapraszamy uczniów do zapoznania się z wykazem podręczników na rok szkolny 2010/11.
  FESTIWAL SZTUKI - BRZÓZA KRÓLEWSKA 2010

  14.06.2010 r.

  Od kilku lat w naszej gminie organizowany jest Festiwal Sztuki. Uczniowie wraz z nauczycielami już od początku roku szkolnego główkują, co zrobić, żeby móc zabłysnąć i zyskać uznanie publiczności. W tym roku, po raz pierwszy, Festiwal odbył się na stadionie w Brzózie Królewskiej, gdzie 13 czerwca tłumnie zgromadzili się mieszkańcy całej gminy i okolic. Z uwagą oglądali oni występy ze szkół podstawowych: z Biedaczowa, Przychojca, Huciska, Chałupek Dębniańskich i zespołów szkół: z Dębna, Giedlarowej, Starego Miasta, Wierzawic, Brzózy Królewskiej, Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie. Na scenie nie mogło zabraknąć również naszych uczniów, którzy zaśpiewali piosenki, zatańczyli i przedstawili krótką scenkę o tym, jakich uczniów można spotkać w każdej klasie. Podziękowania i gratulacje należą się uczniom, a także p. Dorocie Rup, p. Marii Czapla, p. Zofii Paszko i p. Edwardowi Myłkowi, którzy przygotowali występ naszej szkoły. Lecz występy uczniów były tylko skromnym supportem przed wspaniałym koncertem Arki Noego.


  » Fotoreportaż  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  WYCIECZKA

  14.06.2010 r.

  Czerwiec to czas zawsze miło oczekiwany przez uczniów (i zapewne nauczycieli również). Jednym z powodów są wycieczki. Bo właśnie czerwiec, to miesiąc, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo, że uda się załapać na jakiś, chociażby jednodniowy, "wypad". Okazja czyni złodzieja, tak więc uczniowie trzeciej klasy gimnazjum postanowili skorzystać ze sposobności. Pod czujnym okiem organizatora wycieczki ks. Leszka Gocka oraz wychowawczyni pani Danuty Tarasek udali się na dwudniowy odpoczynek od szkoły. Na rozgrzewkę odwiedzili Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Następnie udali się do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie przewodnik - pan Andrzej Włodarczyk - przybliżył im losy osób przekraczających bramę z napisem "Arbeit macht frei". Dzień zakończył się uczestnictwem w apelu jasnogórskim. Kolejnego dnia turyści z naszej szkoły udali na krakowski rynek oraz do krypty pod Katedrą Wawelską, by oddać hołd pochowanej tam Parze Prezydenckiej. Zgodnie z planem wycieczki gimnazjaliści odwiedzili również do Park Wodny w Krakowie oraz do jedną z sal kinowych Multikina. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wycieczka się udała. A ci którzy nie chcieli poddać się odrobinie szaleństwa niech żałują.


  » Fotoreportaż  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła


  TRADYCJE I OBRZĘDY ZIEMI LEŻAJSKIEJ

  30.05.2010 r.

  27 maja bieżącego roku uczniowie gimnazjum reprezentowali naszą szkołę w konkursie „Tradycje i obrzędy Ziemi Leżajskiej”, który odbył się w Brzózie Królewskiej. Przedstawili jedną z tradycji Piskorowic z dawnych czasów pt. „W Starosty”, czyli Zmówiny. Przedstawienie i scenariusz przygotowała pani Maria Ożga z uczniami na podstawie wywiadów ze starszymi miszkańcami naszej wsi.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  DZIEŃ MATKI

  26.05.2010 r.

  Za miłość, za dobroć, za czułe spojrzenie,
  Za troskę, opiekę i zrozumienie,
  Za wiarę we mnie gdy inni zwątpili
  Za Twą nadzieję, gdy inni tracili.  26 maja jest dniem bardzo ważnym dla każdej matki i jej dziecka. Z tej okazji uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawczyniami: p. Marią Czapla, p. Urszulą Brzuszko i p. Agatą Kubat zaprezentowali akademię. W barwnych i pomysłowych strojach dziękowali swoim rodzicom za wielką miłość i serce włożone w trud ich wychowania. Po inscenizacji wszyscy zaproszeni goście udali się do świetlicy szkolnej na słodki poczęstunek.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  PROGRAM STYPENDIALNY AGRAFKA

  14.05.2010 r.

  Program Stypendialny Agrafka na rok szkolny 2010/2011 adresowany jest do młodzieży wybitnie utalentowanej w dziedzinach humanistycznych i ścisłych, przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej, pochodzące ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.
  Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, brane są pod uwagę:
  - osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy),
  - sytuacja socjalno-bytowa kandydatów.
  W tej edycji Programu AGRAFKA stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez okres 10 m-cy).
  Warunkiem udziału w tegorocznej edycji programu jest złożenie w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku wypełnionego formularza (wzór formularza udostępniony zostanie na indywidualną prośbę zainteresowanych) wraz z obowiązkowymi załącznikami (kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów rodziców lub opiekunów) do dnia 30 czerwca 2010 r. Szczegółowych informacji o programie udziela Elżbieta Strug (tel. 17 242 79 08, e-mail: fundacja@lsr.pl).

  ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  07.05.2010 r.

  3 maja 1971 to ważna data w świadomości każdego Polaka. Rokrocznie, 3 maja, świętujemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji trzeciomajowej. W poniedziałek, 4 maja, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy II "a" i "b" gimnazjum przygotowani przez p. Marię Ożga, p. Władysławę Słotwińską i p. Edwarda Myłka przybliżyli najważniejsze informację dotyczące tej ustawy.


  » Fotoreportaż  Joanna Szykuła i Sabina Kowalczyk


  DZIEŃ FLAGI

  01.05.2010 r.

  Od 2004 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej, który przypada na 2 maja. To ważna data dla naszej narodowej tożsamosci. Z tej okazji dla mieszkańców Gminy Leżajsk zostały rozdane biało-czerwone flagi. W piątek nauczyciele wraz z uczennicami klasy III gimnazjum wydawały flagi mieszkańcom Piskorowic i Rzuchowa. Dzień Flagi Państwowej obchodzony 2 maja i Świeto Konstytucji 3 Maja w Gminie Leżajsk zostanie uczczony poprzez wywieszenie flag na prywatnych domach mieszkańców wsi. Wywieszane flagi powinny być czyste i wyprasowane. Koniec flagi nie powinien dotykac podłoża. Jeśli pada deszcz lub śnieg, najlepiej ją zwinąć. Zaplątaną dookoła drzewca flagę należy rozplątać.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010

  29.04.2010 r.

  27,28 i 29 kwietnia → były to dla każdego trzecioklasisty najbardziej stresujące dni z całej nauki w szkole gimnazjalnej. Ale już po wszystkim. Egzamin odbył się bez komplikacji. We wtorek część humanistyczną uczniowie napisali pod bacznym okiem komisji, której członkami byli: p. Janina Piekarz, p. Marzena Pelczar, p. Edward Myłek oraz goszczący u nas z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku p. Bronisław Marczak. Jak się okazuje z wypowiedzi uczniów, najbardziej zaskakującym pytaniem w tej części egzaminu było napisanie w jaki legalny sposób obywatel może wpływać na decyzje władz gminy. Następny dzień egzaminów był chyba najbardziej stresującym dniem, bo w końcu to test matematyczno-przyrodniczy. Mało kto przepada za matematyką. Po wyjściu z sali uczniowie żartobliwie uznali, że znienawidzonymi owadami gimnazjalistów 2010 zostaną biedronki i mszyce - pewnie dlatego, że test zaskoczył zadaniami z biologii i chemii. W skład komisji wchodzili: p. Doroty Rup, p. Grzegorz Leboda, p. Władysława Słotwińska i p. Elżbieta Jaworska z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Ostatnia część egzaminu odbyła się w czwartek. Był to egzamin z języka angielskiego. Uczniowie byli podzieleni za kolejnością dziennika na cztery grupy, aby swobodnie mogli pisać test w wyznaczonych klasach. Do każdej z grup wyznaczona była czteroosobowa komisja. Jednym z czterech członków komisji w każdej klasie był zaproszony gość z innej szkoły. Z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odwiedziły nas w tym dniu p. Jadwiga Jarosz-Świdrak i p. Agnieszka Wilińska-Gol, a z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku p. Wanda Rakszawska-Stopyra i p. Bożena Szpunar. W środę i czwartek gościliśmy w szkole obserwatorów: p. Alinę Cebulak � pełnomocnika ds. oświaty w Gminie Leżajsk oraz p. Krystynę Czubara z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Teraz tylko czekać na wyniki...


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  DZIEŃ ZIEMI

  27.04.2010 r.

  W dniu 22 kwietnia obchodzi się Dzień Ziemi. W naszej szkole nasi młodsi koledzy i koleżanki z IV klasy SP w dniu 26 kwietnia zaprezentowali z tej okazji krótką inscenizację. Dzięki niej cała społeczność szkolna dowiedziała się o kilku niezawodnych zasadach dbania o naszą planete - Ziemię. Uczniów przygotowała pani Maria Czapla.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY

  25.04.2010 r.

  19 kwietnia 2010r. nasza szkoła gościła delegację z Ukrainy. Celem ich wizyty było upamiętnienie kolejnej rocznicy mordu dokonanego na mieszkańcach wsi Piskorowice narodowości ukraińskiej w naszej szkole. Nasi wschodni sąsiedzi pomodlili się przed pamiątkową tablicą, a następnie udali się na cmentarz, aby odprawić mszę świętą nad grobem pomordowanych. Goście obejrzeli również naszą szkołę, na dłużej zatrzymując się w sali, która jest najbardziej związana z tą zbrodnią.


  » Fotoreportaż
  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła


  KATYŃ POCHŁONĄŁ KOLEJNE OFIARY...

  10.04.2010 r.  Oddajmy hołd ofiarom
  katastrofy lotniczej w Smoleńsku


  Dziś rano, pod Smoleńskiem, rozbił się prezydencki samolot TU-154. Jego pasażerowie lecieli na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wszyscy tragicznie zginęli. Wśród 96 osób był m. in. Prezydent RP - Lech Kaczyński i jego żona Maria Kaczyńska. Marszałek Sejmu - Bronisław Komorowski ogłosił żałobę narodową, która potrwa do niedzieli - 18 kwietnia.

  Katastrofa lotnicza w Rosji to ogromny szok nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. Nasza szkolna społeczność łączy się w smutku i żalu z całym narodem.

  „...przeleciał ptak... przepływa obłok... upada liść... kiełkuje ślaz... i cisza jest na wysokościach... i dymi mgłą
  katyński las...”  /Zbigniew Herbert/  5. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

  31.03.2010 r.

  Czas wciąż płynie. Wielu z nas ciągle jeszcze ma w pamięci dzień 2 kwietnia 2005r., kiedy to o godzinie 21:37 odszedł nasz kochany Ojciec Święty - Jan Paweł II.

  W tym roku obchodzimy 5. już rocznicę śmierci tego wielkiego człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Z tej okazji uczniowie naszego gimnazjum z pomocą p. Doroty Rup, ks. Leszka Gocka i p. Krzysztofa Taraska przygotowali prezentację, w której przypomnieli postać Papieża Polaka. W niedzielę - 28 marca ową prezentację obejrzeli mieszkańcy Piskorowic w naszym parafialnym kościele. Następnie 31 marca pokazano ją uczniom w szkole.

  Podczas przypominania najważniejszych chwil z życia "Naszego Papieża", niejednej osobie łza "zakręciła się w oku". Jest to dowód na to, że choć Jan Paweł II umarł, wciąż jest obecny wśród nas.

  Ojcze Święty, jak śpiewa Szymon Wydra, dziękujemy, że "zostaniesz z nami poza czas".


  » Fotoreportaż
  Sabina Kowalczyk


  WYJAZD NA DNI OTWARTE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEŻAJSKU

  31.03.2010 r.

  Uczniowie III klasy gimnazjum stoją przed pierwszą poważną decyzją w ich życiu. Wybór szkoły gimnazjalnej do takich przecież właśnie należy. Wielu już wie, czym chce się zajmować w dalszym życiu (i tym gratulujemy podjętej decyzji). Są jednak i tacy, którzy jeszcze się nie zdecydowali (za tych trzymamy kciuki i życzymy dobrego wyboru).

  Aby ułatwić gimnazjalistom wybór, szkoły organizują tzw. "dni otwarte". Trzecioklasiści mogą wtedy zobaczyć szkołę "od kuchni" i porównać, czy to, co przeczytali w informatorach jest prawdą : ) .

  Nasi uczniowie również postanowili lepiej poznać szkoły, w których większość z nich będzie kontynuować naukę. 24 marca pojechali do Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku. 29 marca natomiast odwiedzili Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku.


  » Fotoreportaż
  Joanna Szykuła i Sabina Kowalczyk


  KOLOROWA NIEDZIELA PALMOWA W NASZEJ PARAFII

  29.03.2010 r.

  Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Piskorowicach chętnie udziela się na rzecz wsi i parafii. W tym roku Niedziela Palmowa w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza odbyła się w bardzo uroczystym nastroju. Dzieci szkoły podstawowej w ludowych strojach i z kolorowymi palmami w rękach rozpoczęły msze świętą. Po skończonym nabożeństwie wszyscy ustawili się przed ołtarzem na pamiątkowe zdjęcie z ks. Wincentym Skrobacz, ks. Leszkiem Gocek oraz p. Krystyną Wanat, która poddała pomysł tej uroczystości, przygotowała dzieci, wypożyczyła stroje i wykonała palemki dla każdego dziecka. Kościół także ozdobiła wielka palma wykonana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowa pod przewodnictwem p. Zofii Paszko.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ODWAŻNIK

  28.03.2010 r.

  Aleksandra Pracoń

  19 marca 2010r. w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbył się powiatowy etap Konkursu Matematycznego ODWAŻNIK, w którym jedna z uczennic naszego gimnazjum, Aleksandra Pracoń, zajęła I miejsce. Z tego powodu serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zdaje się, że matematyka nie jest dla niej aż taka trudna. . . ;)


  Agnieszka Palikij


  GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

  27.03.2010 r.

  Ewelina Gawaluch

  -uje się nie kreskuje - ta zasada ortograficzna z całą pewnością jest dobrze znana naszej uczennicy gimnazjum Ewelinie Gawaluch, która zajęła II miejsce w IX Etapie Gminnego Konkursu Ortograficznego. Konkurs odbył się 25 marca o godzinie 11.00 w Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. Brały w nim udział uczniowie szkół z Gminy Leżajsk. Zasłużeni otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pełnomocnika ds. oświaty-pani Aliny Cebulak. Śmiało możemy być dumni z naszej koleżanki, która otrzymała tytuł I WICEMISTRZA ORTOGRAFII 2010.


  Agnieszka Palikij  PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  26.03.2010 r.

  26 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Piskorowicach odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Przystąpiło do niego trzynaścioro dzieci z najmłodszej klasy w szkole podstawowej, których wychowawczynią jest pani Zofia Paszko. Uroczystość, którą przygotowała pani Władysława Słotwińska, składała się z części artystycznej oraz oficjalnego włączenia ich do grona czytelników szkolnej biblioteki. Od dziś, już oficjalnie, nasi młodsi koledzy mogą rozwijać swoją wiedzę poprzez czytanie książek wypożyczonych w tejże bibliotece.


  » Fotoreportaż
  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła


  HAPPENING PROFILAKTYCZNY 2010

  25.03.2010 r.

  Dzisiaj, czyli 25 marca 2010r. w naszej szkole odbył się HAPPENING PROFILAKTYCZNY, którego celem było uświadomienie młodym ludziom, że picie alkoholu i palenie papierosów szkodzi naszemu zdrowiu. Pierwszym punktem programu było zaprezentowanie i rozstrzygnięcie konkursu MOJE HOBBY zorganizowanego przez pedagoga szkolnego
  - p. Agnieszkę Dec. Uczniowie przedstawili swoje ciekawe zainteresowania. Pojawili się młodzi piłkarze, wędkarze, motorzyści, muzycy, a także administratorzy stron internetowych. Każda grupa prezentowała swoje hobby w jak najlepszy sposób z czego jury, w którego skład wchodziła Pani Dyrektor Barbara Gajewska
  w asyście dwóch panów policjantów: mł. asp. Krystiana Bryniarski oraz asp. sztab. Stanisława Szpila - przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku,który jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla szkoły podstawowej przyznało:
  I miejsce - Jonasz Brzuszko i Eryk Majder
  II miejsce - Iwona Nowak, Klaudia Majder, Beata Serafin i Karolina Kotlarz
  oraz dla uczniów gimnazjum:
  I miejsce - Małgorzata Brzuszko, Monika Brzuszko i Karolina Tarasek
  II miejsce - Sabina Kowalczyk, Agnieszka Palikij i Joanna Szykuła
  Wszystkich bardzo zainteresowały prezentacje trzech nauczycieli : p. Teresy Dziedzic-Kabdani, p. Edwarda Myłka oraz ks. Leszka Gocka, którzy także przedstawili swoje zainteresowania. Nagrody zostały ufundowane prze jury konkursu. Kolejnym punktem imprezy było przejście ulicą wsi pod kierownictwem panów policjantów z transparentami i odwiedzenie sklepów w Piskorowicach, gdzie sprzedawane są produkty alkoholowe i papierosy. Sprzedawcy otrzymali dyplomy za nierozprowadzanie alkoholu i papierosów młodzieży do lat 18. Ten piękny, słoneczny spacer był dla całej społeczności szkolnej nie tylko wolnym od zajęć lekcyjnych, ale także był on spacerem nauki, że można żyć bez uzależnień w zgodzie z naturą.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  STYPENDIUM WÓJTA GMINY LEŻAJSK

  15.03.2010 r.

  W dniu dzisiejszym do naszej szkoły przyjechał wójt Mieczysław Tołpa wraz z pełnomocnikiem ds. oświaty panią Aliną Cebulak. Celem wizyty było uroczyste wręczenie uczennicy klasy II "b" gimnazjum - Aleksandrze Pracoń Stypendium Wójta Gminy Leżajsk. Dla szkoły jak i dla samej uczennicy owo stypendium jest ogromnym wyróżnieniem. Należy bowiem zaznaczyć, że Ola jest w tym półroczu jedyną stypendystką wójta. Zasłużyła więc na podwójne brawa. Ponadto trzeba wspomnieć, że warunkiem otrzymania takiego wyróżnienia jest średnia ocen co najmniej 5, 5 na semestr oraz wzorowa ocena z zachowania. W uroczystości wzięła udział również mama Oli, która na pewno jest bardzo dumna z córki. Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce i życzymy dalszych sukcesów.

  » Fotoreportaż

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  HAPPENING PROFILAKTYCZNY

  13.03.2010 r.

  25 marca bieżącego roku w naszej szkole odbędzie się happening profilaktyczny. Pierwszym jego punktem będzie rozstrzygnięcie konkursu "Moja pasja" zorganizowanego przez pedagoga szkolnego - p. Agnieszkę Dec. Ważnym elementem happeningu będą wizyty w punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Rozmawiając ze sprzedawcami będziemy wręczać im przygotowane przez młodych ludzi listy do sprzedawców, dyplomy za przestrzeganie prawa, wywieszki lub plakaty informujące, iż w tym miejscu nie sprzedaje się alkoholu osobom niepełnoletnim. Ciekawym dopełnieniem happeningu będzie zbieranie podpisów osób dorosłych pod apelem o przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Taki apel zostanie przedstawiony później władzom jako rezultat naszej akcji, z prośbą o podjęcie działań chroniących młodych ludzi.
  Wszystkich mieszkańców wsi zapraszamy do wzięcia udziału w happeningu!

  Administratorzy

  SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  09.03.2010 r.

  9 marca w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się pogadanka z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku młodszym aspirantem Krystianem Bryniarskim. Składała się ona z dwóch części. Podczas pierwszej rozmawialiśmy o odpowiedzialności karnej, której podlega niepełnoletni za dane przestępstwo bądź wykroczenie. Druga część miała natomiast na celu przybliżenie nam informacji o istniejących subkulturach. Pan policjant wyjaśnił nam, czym dane grupy się charakteryzują i dlaczego nie powinniśmy do nich należeć. Chyba każdy uczeń zgodzi się, że czas poświęcony na spotkanie z panem Krystianem Bryniarskim nie był stracony. Wszyscy uczniowie bardzo uważnie słuchali naszego gościa i na pewno są wdzięczni za udzieloną lekcję.

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  DZIEŃ KOBIET

  07.03.2010 r.

  Marzec wyjął grosik srebrny
  teraz będzie mu potrzebny.
  Do kwiaciarni marzec pobiegł
  kupić bukiet na Dzień Kobiet.
  8 marca to wyjątkowy
  dzień dla każdej kobiety.
  Z tej okazji życzymy
  wszystkim Paniom
  dużo zdrowia, szczęścia,
  radości z życia,
  uśmiechu na twarzy
  każdego dnia
  i spełnienia wszystkich marzeń,
  nawet tych najstrytszych.

  Chłopcy ZS w Piskorowicach
  oraz męska część Grona Pedagogicznego


  WYJAZD NA NARTY

  02.03.2010 r.

  Mimo, że ferie już minęły, to w naszej pamięci zostały wspomnienia, a przecież jest co wspominać. W pierwszym tygodniu ferii uczniowie naszej szkoły wyjechali, pod pilnym okiem opiekunów : Krzysztofa i Danuty Tarasek, Teresy Dziedzic-Kabdani oraz Elżbiety Bukowińskiej, na 3-dniową wycieczkę w góry na narty. Rano, dnia 16 lutego, wyruszyli w trasę do Małastowa, gdzie wypożyczyli sprzęt i próbowali pierwszych kroków nauki jazdy na nartach. Następnie zakwaterowali się w schronisku młodzieżowym w Bobowej. Po obiadokolacji kibicowali drużynom w meczu piłki siatkowej kobiet Wisła-Kraków kontra Podkarpacie-Bobowa. W drugie dzień wycieczki z racji, że była to środa popielcowa, cała grupa wczesnym rankiem udała się do kościoła. Po mszy dziewczynki przygotowały dla wszystkich śniadanie, a chłopcy zagotowali herbatę i kawę. Następnie był wyjazd do Kamiennej i Krynicy. Zaawansowani narciarze poszli na stok w Krynicy-Słotwiny, część udała się na kryte lodowisko, a pozostali na basen w Gorlicach. W ostatni dzień wycieczki - 18 lutego � uczestnicy zostali zwiedzać Bobową. Wypożyczyli sprzęt i zjeżdżali z górki. Reszta dnia była przeznaczona na gry i zabawy na śniegu. Po obiedzie wyruszyli w trasę powrotną do domu. Wszyscy miło wspominają zimowy wyjazd i już mają ochotę na kolejny, ale z tego co widać za oknem, musi on chyba poczekać do następnej zimy.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  KONKURS WIEDZY O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

  02.03.2010 r.

  W dniu 9 lutego 2010r. odbył się konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dla uczniów Szkoły Podstawowej. Był on podsumowaniem Dni Kultury Angielskiej w naszej szkole. Uczestniczyły w nim 2-osobowe zespoły z klas IV-VI. Konkurs przeprowadziły uczennice III klasy gimnazjum: Monika Brzuszko i Małgorzata Brzuszko. Kraje członkowskie zjednoczonego królestwa przedstawiły w języku angielskim: Paulina Kycia, Agnieszka Palikij, Monika Brzuszko, Karolina Tarasek oraz Małgorzata Brzuszko. Zwycięzcami zostali Bartek Sroka i Robert Otręba (kl. V) oraz Martyna Pracoń i Klaudia Majder (kl. VI) uzyskując taką samą ilość punktów. Konkurs został przygotowany przez Iwonę Wędzicha i Teresę Dziedzic-Kabdani.
  Agnieszka Palikij


  TO JUŻ JEST KONIEC...

  27.02.2010 r.

  Już w poniedziałek rano zadźwięczy w naszych uszach szkolny dzwonek zapraszający nas na lekcje.

  Koniec rannego wylegiwania się pod ciepłą pierzynką do południa, przesiadywania całymi dniami na portalu nasza-klasa.pl. Nigdy niekończące się rozmowy na gadu-gadu, tak po prostu o niczym, staną się krótsze. Pożegnamy się z grzaniem kanapy przez wiele godzin oglądając telewizję. Nadszedł czas rozpakowania walizek z zimowych wyjazdów na narty i sięgnięcia na samo dno szafy po szkolny plecak, aby oczywiście wypełnić go zeszytami i książkami. Ale czy nie uważacie, że tegoroczne ferie były wyjątkowo za krótkie? Dwa tygodnie zleciały w oka mgnieniu, a tak dobrze szło nam to, co oczywiście każdy z nas potrafi najlepiej, czyli leniuchowanie. Czas wziąć zeszyt do ręki i poczytać ostatnie lekcje, przygotować się do kolejnych sprawdzianów i kartkówek.

  Ale nie martwmy się! Przecież powrót do szkoły wcale nie musi być taki zły... Znowu spotkamy się ze znajomymi, pośmiejemy się na przerwach. Na lekcjach zawsze przecież się coś dzieje. Teraz, gdy nauczyciele uzupełnili już swoje zapasy cierpliwości i wytrwałoście, żeby wlać nam choć odrobinę wiedzy w te, czasami niezbyt "kumate" głowy, możemy śmiało brać plecak i iść na przeciw nowym wyzwaniom i sukcesom, jakie nas czekają na dalszej drodze edukacji.

  Administratorzy


  KOLOROWA NIEDZIELA PALMOWA W NASZEJ PARAFII

  29.03.2010 r.

  Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Piskorowicach chętnie udziela się na rzecz wsi i parafii. W tym roku Niedziela Palmowa w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza odbyła się w bardzo uroczystym nastroju. Dzieci szkoły podstawowej w ludowych strojach i z kolorowymi palmami w rękach rozpoczęły msze świętą. Po skończonym nabożeństwie wszyscy ustawili się przed ołtarzem na pamiątkowe zdjęcie z ks. Wincentym Skrobacz, ks. Leszkiem Gocek oraz p. Krystyną Wanat, która poddała pomysł tej uroczystości, przygotowała dzieci, wypożyczyła stroje i wykonała palemki dla każdego dziecka. Kościół także ozdobiła wielka palma wykonana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowa pod przewodnictwem p. Zofii Paszko.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ODWAŻNIK

  28.03.2010 r.

  Aleksandra Pracoń

  19 marca 2010r. w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbył się powiatowy etap Konkursu Matematycznego ODWAŻNIK, w którym jedna z uczennic naszego gimnazjum, Aleksandra Pracoń, zajęła I miejsce. Z tego powodu serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zdaje się, że matematyka nie jest dla niej aż taka trudna. . . ;)


  Agnieszka Palikij


  GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

  27.03.2010 r.

  Ewelina Gawaluch

  -uje się nie kreskuje - ta zasada ortograficzna z całą pewnością jest dobrze znana naszej uczennicy gimnazjum Ewelinie Gawaluch, która zajęła II miejsce w IX Etapie Gminnego Konkursu Ortograficznego. Konkurs odbył się 25 marca o godzinie 11.00 w Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. Brały w nim udział uczniowie szkół z Gminy Leżajsk. Zasłużeni otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pełnomocnika ds. oświaty-pani Aliny Cebulak. Śmiało możemy być dumni z naszej koleżanki, która otrzymała tytuł I WICEMISTRZA ORTOGRAFII 2010.


  Agnieszka Palikij  PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  26.03.2010 r.

  26 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Piskorowicach odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Przystąpiło do niego trzynaścioro dzieci z najmłodszej klasy w szkole podstawowej, których wychowawczynią jest pani Zofia Paszko. Uroczystość, którą przygotowała pani Władysława Słotwińska, składała się z części artystycznej oraz oficjalnego włączenia ich do grona czytelników szkolnej biblioteki. Od dziś, już oficjalnie, nasi młodsi koledzy mogą rozwijać swoją wiedzę poprzez czytanie książek wypożyczonych w tejże bibliotece.


  » Fotoreportaż
  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła


  HAPPENING PROFILAKTYCZNY 2010

  25.03.2010 r.

  Dzisiaj, czyli 25 marca 2010r. w naszej szkole odbył się HAPPENING PROFILAKTYCZNY, którego celem było uświadomienie młodym ludziom, że picie alkoholu i palenie papierosów szkodzi naszemu zdrowiu. Pierwszym punktem programu było zaprezentowanie i rozstrzygnięcie konkursu MOJE HOBBY zorganizowanego przez pedagoga szkolnego
  - p. Agnieszkę Dec. Uczniowie przedstawili swoje ciekawe zainteresowania. Pojawili się młodzi piłkarze, wędkarze, motorzyści, muzycy, a także administratorzy stron internetowych. Każda grupa prezentowała swoje hobby w jak najlepszy sposób z czego jury, w którego skład wchodziła Pani Dyrektor Barbara Gajewska
  w asyście dwóch panów policjantów: mł. asp. Krystiana Bryniarski oraz asp. sztab. Stanisława Szpila - przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku,który jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla szkoły podstawowej przyznało:
  I miejsce - Jonasz Brzuszko i Eryk Majder
  II miejsce - Iwona Nowak, Klaudia Majder, Beata Serafin i Karolina Kotlarz
  oraz dla uczniów gimnazjum:
  I miejsce - Małgorzata Brzuszko, Monika Brzuszko i Karolina Tarasek
  II miejsce - Sabina Kowalczyk, Agnieszka Palikij i Joanna Szykuła
  Wszystkich bardzo zainteresowały prezentacje trzech nauczycieli : p. Teresy Dziedzic-Kabdani, p. Edwarda Myłka oraz ks. Leszka Gocka, którzy także przedstawili swoje zainteresowania. Nagrody zostały ufundowane prze jury konkursu. Kolejnym punktem imprezy było przejście ulicą wsi pod kierownictwem panów policjantów z transparentami i odwiedzenie sklepów w Piskorowicach, gdzie sprzedawane są produkty alkoholowe i papierosy. Sprzedawcy otrzymali dyplomy za nierozprowadzanie alkoholu i papierosów młodzieży do lat 18. Ten piękny, słoneczny spacer był dla całej społeczności szkolnej nie tylko wolnym od zajęć lekcyjnych, ale także był on spacerem nauki, że można żyć bez uzależnień w zgodzie z naturą.


  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  STYPENDIUM WÓJTA GMINY LEŻAJSK

  15.03.2010 r.

  W dniu dzisiejszym do naszej szkoły przyjechał wójt Mieczysław Tołpa wraz z pełnomocnikiem ds. oświaty panią Aliną Cebulak. Celem wizyty było uroczyste wręczenie uczennicy klasy II "b" gimnazjum - Aleksandrze Pracoń Stypendium Wójta Gminy Leżajsk. Dla szkoły jak i dla samej uczennicy owo stypendium jest ogromnym wyróżnieniem. Należy bowiem zaznaczyć, że Ola jest w tym półroczu jedyną stypendystką wójta. Zasłużyła więc na podwójne brawa. Ponadto trzeba wspomnieć, że warunkiem otrzymania takiego wyróżnienia jest średnia ocen co najmniej 5, 5 na semestr oraz wzorowa ocena z zachowania. W uroczystości wzięła udział również mama Oli, która na pewno jest bardzo dumna z córki. Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce i życzymy dalszych sukcesów.

  » Fotoreportaż

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  HAPPENING PROFILAKTYCZNY

  13.03.2010 r.

  25 marca bieżącego roku w naszej szkole odbędzie się happening profilaktyczny. Pierwszym jego punktem będzie rozstrzygnięcie konkursu "Moja pasja" zorganizowanego przez pedagoga szkolnego - p. Agnieszkę Dec. Ważnym elementem happeningu będą wizyty w punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Rozmawiając ze sprzedawcami będziemy wręczać im przygotowane przez młodych ludzi listy do sprzedawców, dyplomy za przestrzeganie prawa, wywieszki lub plakaty informujące, iż w tym miejscu nie sprzedaje się alkoholu osobom niepełnoletnim. Ciekawym dopełnieniem happeningu będzie zbieranie podpisów osób dorosłych pod apelem o przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Taki apel zostanie przedstawiony później władzom jako rezultat naszej akcji, z prośbą o podjęcie działań chroniących młodych ludzi.
  Wszystkich mieszkańców wsi zapraszamy do wzięcia udziału w happeningu!

  Administratorzy

  SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  09.03.2010 r.

  9 marca w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się pogadanka z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku młodszym aspirantem Krystianem Bryniarskim. Składała się ona z dwóch części. Podczas pierwszej rozmawialiśmy o odpowiedzialności karnej, której podlega niepełnoletni za dane przestępstwo bądź wykroczenie. Druga część miała natomiast na celu przybliżenie nam informacji o istniejących subkulturach. Pan policjant wyjaśnił nam, czym dane grupy się charakteryzują i dlaczego nie powinniśmy do nich należeć. Chyba każdy uczeń zgodzi się, że czas poświęcony na spotkanie z panem Krystianem Bryniarskim nie był stracony. Wszyscy uczniowie bardzo uważnie słuchali naszego gościa i na pewno są wdzięczni za udzieloną lekcję.

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  DZIEŃ KOBIET

  07.03.2010 r.

  Marzec wyjął grosik srebrny
  teraz będzie mu potrzebny.
  Do kwiaciarni marzec pobiegł
  kupić bukiet na Dzień Kobiet.
  8 marca to wyjątkowy
  dzień dla każdej kobiety.
  Z tej okazji życzymy
  wszystkim Paniom
  dużo zdrowia, szczęścia,
  radości z życia,
  uśmiechu na twarzy
  każdego dnia
  i spełnienia wszystkich marzeń,
  nawet tych najstrytszych.

  Chłopcy ZS w Piskorowicach
  oraz męska część Grona Pedagogicznego


  WYJAZD NA NARTY

  02.03.2010 r.

  Mimo, że ferie już minęły, to w naszej pamięci zostały wspomnienia, a przecież jest co wspominać. W pierwszym tygodniu ferii uczniowie naszej szkoły wyjechali, pod pilnym okiem opiekunów : Krzysztofa i Danuty Tarasek, Teresy Dziedzic-Kabdani oraz Elżbiety Bukowińskiej, na 3-dniową wycieczkę w góry na narty. Rano, dnia 16 lutego, wyruszyli w trasę do Małastowa, gdzie wypożyczyli sprzęt i próbowali pierwszych kroków nauki jazdy na nartach. Następnie zakwaterowali się w schronisku młodzieżowym w Bobowej. Po obiadokolacji kibicowali drużynom w meczu piłki siatkowej kobiet Wisła-Kraków kontra Podkarpacie-Bobowa. W drugie dzień wycieczki z racji, że była to środa popielcowa, cała grupa wczesnym rankiem udała się do kościoła. Po mszy dziewczynki przygotowały dla wszystkich śniadanie, a chłopcy zagotowali herbatę i kawę. Następnie był wyjazd do Kamiennej i Krynicy. Zaawansowani narciarze poszli na stok w Krynicy-Słotwiny, część udała się na kryte lodowisko, a pozostali na basen w Gorlicach. W ostatni dzień wycieczki - 18 lutego – uczestnicy zostali zwiedzać Bobową. Wypożyczyli sprzęt i zjeżdżali z górki. Reszta dnia była przeznaczona na gry i zabawy na śniegu. Po obiedzie wyruszyli w trasę powrotną do domu. Wszyscy miło wspominają zimowy wyjazd i już mają ochotę na kolejny, ale z tego co widać za oknem, musi on chyba poczekać do następnej zimy.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  KONKURS WIEDZY O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

  02.03.2010 r.

  W dniu 9 lutego 2010r. odbył się konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dla uczniów Szkoły Podstawowej. Był on podsumowaniem Dni Kultury Angielskiej w naszej szkole. Uczestniczyły w nim 2-osobowe zespoły z klas IV-VI. Konkurs przeprowadziły uczennice III klasy gimnazjum: Monika Brzuszko i Małgorzata Brzuszko. Kraje członkowskie zjednoczonego królestwa przedstawiły w języku angielskim: Paulina Kycia, Agnieszka Palikij, Monika Brzuszko, Karolina Tarasek oraz Małgorzata Brzuszko. Zwycięzcami zostali Bartek Sroka i Robert Otręba (kl. V) oraz Martyna Pracoń i Klaudia Majder (kl. VI) uzyskując taką samą ilość punktów. Konkurs został przygotowany przez Iwonę Wędzicha i Teresę Dziedzic-Kabdani.
  Agnieszka Palikij


  TO JUŻ JEST KONIEC...

  27.02.2010 r.

  Już w poniedziałek rano zadźwięczy w naszych uszach szkolny dzwonek zapraszający nas na lekcje.

  Koniec rannego wylegiwania się pod ciepłą pierzynką do południa, przesiadywania całymi dniami na portalu nasza-klasa.pl. Nigdy niekończące się rozmowy na gadu-gadu, tak po prostu o niczym, staną się krótsze. Pożegnamy się z grzaniem kanapy przez wiele godzin oglądając telewizję. Nadszedł czas rozpakowania walizek z zimowych wyjazdów na narty i sięgnięcia na samo dno szafy po szkolny plecak, aby oczywiście wypełnić go zeszytami i książkami. Ale czy nie uważacie, że tegoroczne ferie były wyjątkowo za krótkie? Dwa tygodnie zleciały w oka mgnieniu, a tak dobrze szło nam to, co oczywiście każdy z nas potrafi najlepiej, czyli leniuchowanie. Czas wziąć zeszyt do ręki i poczytać ostatnie lekcje, przygotować się do kolejnych sprawdzianów i kartkówek.

  Ale nie martwmy się! Przecież powrót do szkoły wcale nie musi być taki zły... Znowu spotkamy się ze znajomymi, pośmiejemy się na przerwach. Na lekcjach zawsze przecież się coś dzieje. Teraz, gdy nauczyciele uzupełnili już swoje zapasy cierpliwości i wytrwałoście, żeby wlać nam choć odrowbinę wiedzy w te, czasami niezbyt "kumate" głowy, możemy śmiało brać plecak i iść na przeciw nowym wyzwaniom i sukcesom, jakie nas czekają w dalszej drodze edukacji.

  Administratorzy


  EGZAMINY

  14.02.2010 r.

  Na stronie pojawiła się nowa zakładka EGZAMINY. Z każdym dniem zbliża się termin sprawdzianu szóstoklasisty, a także egzaminów gimnazjalnych, dlatego warto tam zajrzeć. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z pomocnych materiałów.

  Administratorzy


  SPECJALNA WIADOMOŚĆ

  12.02.2010 r.

  Tych, którzy przespali ogłoszenia na apelu informujemy, iż właśnie rozpoczęły się wyczekiwane przez wszystkich od września FERIE ZIMOWE 2010.

  Dla niewtajemniczonych: oznacza to, spanie dopóki mama nie zacznie wołać na obiad, odnowienie kontaktów z komputerem i telewizorem, możliwość wykonania swojego sobowtóra ze śniegu z uwzględnieniem wygładzenia zmarszczek, regenerację sił do nowych starć z nieograniczoną pomysłowością nauczycieli na sprawdzianach, a co najważniejsze brak srogiego oka Pani Dyrektor, pełniącej straż nad porządkiem i dyscypliną w szkole, przez całe 2 tygodnie :)

  Nauczycielom zaś życzymy odbudowania komórek nerwowych, uzupełnienia zapasów cierpliwości i uzbrojenia się w nowe pomysły gnębienia uczniów, mające oczywiście sprawić, że wyrosną na prawych i mądrych obywateli, a przy okazji zdadzą wszystkie egzaminy celująco.

  Administratorzy i Żółwik

  DZIEŃ SENIORA

  04.02.2010 r.

  Dnia 2 lutego bieżącego roku w pobliskim Domu Kultury w Piskorowicach, jak co roku, odbyła się uroczystość Dnia Seniora. Wszyscy zaproszeni goście z podziwem oglądali część artystyczną wykonaną przez artystów różnego pokolenia. Brali w niej udział osoby starsze, dzieci a także młodzież. Jako pierwsi zaprezentowali się uczestnicy kółka teatralnego, które prowadzi p.Krystyna Wanat. Przedstawili oni staropolską wigilię. Jako następni wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Piskorowicach z klasy III Gim, których przygotował do występu ks. Leszek Gocek. Przerwę pomiędzy występami umiliły śpiewem uczennice gimnazjum: Karolina Tarasek i Monika Brzuszko . Czwartym wykonawcą był p. Michał Rudnicki ze swoim monologiem. Zaraz po nim wystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mołyniach i jako ostatni zaprezentował się zespół ludowy z Biedaczowa. Wszyscy goście byli pod wrażeniem, że tak wiele młodych i starszych artystów jest w naszej wsi.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  CHOINKA

  01.02.2010 r.

  Choinka

  30 stycznia w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się zabawa choinkowa. Tak jak było zaplanowane od 12.00 do 17.00 bawili się uczniowie z podstawówki, a następnie młodzież gimnazjalna. Zabawa była bardzo udana no i zasłużona, bo zakończyła I półrocze "uczniowskiej męki".

  » Fotoreportaż
  Joanna Szykuła


  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  24.01.2010 r.

  22 stycznia w naszej szkole odbył się uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Klasy 0-III SP z pomocą p. Zofii Paszko, p. Elżbiety Kucło, p. Genowefy Blok i p. Małgorzaty Warcaba przygotowały przepiękną inscenizacje. W sali tłumnie zgromadzili się dziadkowie i babcie małych artystów. Do przedstawienia dołączyli się także uczniowie z III gimnazjum prezentując jasełka przygotowane przez ks. Leszka Gocka. Scena biła kolorowymi barwami i uśmiechami małych pociech. Po części artystycznej wszyscy uczniowie szkoły wraz z Panią Dyrektor Barbarą Gajewską odśpiewali 'Sto lat', po czym zaproszeni goście udali się do świetlicy szkolnej na obiad przygotowany przez panie kucharki.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij i Sabina Kowalczyk


  POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

  21.01.2010 r.

  21 stycznia w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbył się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pasotrałek 'Anielskie śpiewanie', w którym wzięło udział ośmiu wykonawców. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem pięknie wykonanych pastorałek przez chór 'Cantiamo', nastepnie w wylosowanej kolejności występowały zespoły oraz wokaliści. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice: Karolina Tarasek, Monika Brzuszko, Małgorzata Brzuszko, Agnieszka Palikij oraz Paulina Kycia, które zostały przygotowane przez ks. Leszka Gocka i p. Edwarda Myłka. A oto klasyfikacja:
  I miejsce - egzekwo Gimnazjum z Sarzyny i Grodziska Dolnego
  II miejsce zostało nie przyznane
  III miejsce - Gimanzjum z Piskorowic
  Uczestnicy otrzymali dyplom i nagrody.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

  16.12.2009 r.

  13,14 i 15 stycznia bieżącego roku obył się próbny egzamin gimnazjalny z Gazetą Wyborczą i Operonem. Uczniowie III klasy gimnazjum naszej szkoły również wzięli w nim udział. Choć była to dopiero "przymiarka" do prawdziwego egzaminu, który będzie w kwietniu, stres nie oszczędzał uczniów. Osoby, które chcą zobaczyć z czym musieli zmierzyć się gimnazjaliści mogą zajrzeć na stronę wydawnictwa Operon http://www.peg.operon.pl/ lub Gazety Wyborczej http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/0,101855.html
  Sabina Kowalczyk, Joanna Szykuła


  GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

  12.01.2010 r.

  9 stycznia w Zespole Szkół w Giedlarowej odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Tarasek, Karolina Stasieńko, Agnieszka Palikij, Katarzyna Okruch, Joanna Sarzyńska, Agata Kuras, Edyta Zielińska, Elżbieta Ożga, Magdalena Borkowska, Agnieszka Nakonieczny, Aleksandra Pracoń i Aldona Mucha. Dzięki współpracy całego zespołu drużyna wywalczyła sobie I miejsce. Teraz czekają je rozgrywki na szczeblu powiatowym.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij


  AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  21.12.2009 r.

  21 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Wszyscy byli odświętnie ubrani, a na korytarzach można było zobaczyć pięknie przyozdobione choinki. Inscenizacja o tematyce bożonarodzeniowej została przygotowana przez uczniów klasy III gimnazjum oraz ks. Leszka Gocka. Po akademii głos zabrał ks. proboszcz, z którym wspólnie się pomodliliśmy. Na koniec Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby podzielić się opłatkiem.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij, Joanna Szykuła


  ZAPRASZAMY NA WYWIADÓWKĘ

  18.11.2009 r.

  Pani Dyrektor Barbara Gajewska zaprasza wszystkich rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się 19 listopada 2009r. tj. w czwartek o godzinie 16.30 w Zespole Szkół w Piskorowicach. Oczekujemy licznego przybycia.

  Dyrekcja ZS w Piskorowicach


  11 LISTOPADA

  11.11.2009 r.

  11 listopada


  Dnia 10 listopada 2009 w Zespole Szkół w Piskorowicach odbył się uroczysty apel na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Uczniowie naszej szkoły przybliżyli nam trudne losy naszego narodu. Akademia przygotowali uczniowie klas II "a" i "b" oraz III gimnazjum wraz z p. Teresą Dziedzic - Kabdani, p. Iwoną Wędzichą i p. Edwardem Myłkiem. Na koniec reprezentacja samorządu uczniowskiego udała się pod zasadzony pod Ośrodkiem zdrowia Dąb katyński, aby zapalić tam znicz.


  » Fotoreportaż

  Joanna Szykuła, Sabina Kowalczyk

  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  10.11.2009 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem kółek i zespołów wyrównawczych oraz pozostałych zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010. Rozpiskę można znaleźć w zakładce UCZNIOWIE pod nazwą "Zajęcia pozalekcyjne" lub klikając tutaj.

  Administratorzy

  GÓRA GROSZA

  10.11.2009 r.

  Góra grosza


  Co roku przeprowadzana jest akcja "Góra Grosza" organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

  Już od dziesięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tradycją stało się już, że w październiku, uczniowie, oprócz książek i zeszytów w plecakach przynoszą drobne monety groszowe. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w tej akcji, ponieważ pieniądze uzbierane w pokaźną "górę grosza" mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od najbliższych.

  Na podstawie informacji
  zamieszczonych na stronie
  Towarzystwa Nasz Dom

  DZIĘKUJEMY...

  02.11.2009 r.

  "Wszystko ma swój czas,
  i jest wyznaczona godzina
  na wszystkie sprawy pod niebem."
  (Koh 3, 1-11)

  Dobiegła już końca praca Pana Wojtka Banasia w naszej szkole.
  Chcielibyśmy Panu bardzo serdecznie podziękować za te dwa lata, podczas których włożył Pan wiele trudu i wysiłku w nasze nauczanie.
  Życzymy Panu wiele sukcesów na ścieżce zawodowej i prywatnej.


  Uczniowie ZS Piskorowice

  NAGRODY WÓJTA GMINY LEŻAJSK DLA NAUCZYCIELI

  28.10.2009 r.

  28 października podczas sesji rady gminy zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Leżajsk dla nauczycieli. Pośród 7 wyróżnionych znalazła się również pani Teresa Dziedzic-Kabdani - nasza nauczycielka języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
  Uczniowie ZS w Piskorowicach  STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

  02.11.2009 r.

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie realizował projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010.
  Celem projektu jest pomoc materialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wartość projektu, który finansują Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego to 7 000 000 zł. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 330 zł (przez okres 12 miesięcy). Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał będzie opiekun dydaktyczny stypendysty. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: uczeń pełnoletni, rodzice (opiekunowie prawni), wychowawca (nauczyciel prowadzący), dyrektor szkoły. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych.
  Kryteria obowiązkowe:

  • Opracowanie przez opiekuna dydaktycznego indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
  • Dochód w rodzinie ucznia nieprzekraczający 1008 zł miesięcznie (1166 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
  • Średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 - co najmniej 5,00
  • Średnia ocen z wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 - co najmniej 4,00
  • Stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego i uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego
  Kryteria dodatkowe:
  • Co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
  • Inne osiągnięcia edukacyjne
  • Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.si.podkarpackie.pl/Edukacja/K9/?id=657 lub pod numerem: (17) 747 63 09, (17) 747 63 13

  Na podstawie informacji
  zamieszczonych na stronie
  Samorządu Województwa Podkarpackiego

  LEADER

  02.11.2009 r.

  Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze. Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

  "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach programu Leader będą udzielone dotacje na tzw. "małe projekty". Pojęcie to oznacza następujące kategorie działań podejmowanych na obszarach wiejskich m. in.
  • promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej;
  • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich;
  • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
  • zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego;
  • zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu i ich udostępnienie społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności);
  • renowacja, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
  • odnawianie elewacji prywatnych budynków (tylko obiektów wpisanych w rejestr zabytków), ogrodzeń, itp.;
  • zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
  • zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont;

  Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 25 tys. Złotych (całkowita wartość projektu nie może przekraczać 100 tys. złotych). Procedura przyjmowania wniosków o pomoc zostanie rozpoczęta na przełomie listopada i grudnia 2009 roku.

  "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

  W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" dotowane będą projekty następujących typów:
  • remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
  • remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich;
  • kształtowanie przestrzeni publicznej;
  • budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
  • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci;

  Aby projekt uzyskał dotacje, nie może on mieć charakteru komercyjnego.

  Wnioskodawcy:

  • Gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
  • Kościoły lub związki wyznaniowe;
  • Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

  Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500tys. złotych w okresie realizacji programu. Procedura przyjmowanie wniosków o pomoc zostanie rozpoczęta na przełomie grudnia 2009r. i stycznia 2010r.

  Szczegółowe dotyczące programów można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk - budynek Stare Miasto Park - (dawny POM w Leżajsku) w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pod numerem telefonu (17)242 12 04, 515 100 958. E- mail: igdbiuro@gmail.com Osoby do kontaktu:
  - Kierownik Biura LGD: Tadeusz Misiak Tel.: (17)242 12 04, 0 515 100 958
  - Członek Zarządu LGD: Sylwia Rychlak Tel.: (17)242 12 04, 0 515 100 958


  "KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

  07.10.2009 r.

  Fot. Katyń... ocalić od zapomnienia


  7 października obecnego roku przy ośrodku zdrowia w Piskorowicach został zasadzony dąb i odsłonięty obok niego obelisk dla upamiętnienia majora Macieja Rudnickiego zamordowanego przez NKWD w Charkowie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Następnie wszyscy zgromadzeniu przeszli na plac gdzie miał się odbyć główny punkt programu, gdzie pan wójt Mieczysław Tołpa uroczyście powitał przybyłych gości i tym samym otwierając część oficjalną. Anna Rudnicka, wnuczka majora, przybliżyła sylwetkę swojego dziadka. Zasadzenia symbolicznego dębu dokonali synowie zamordowanego: Tadeusz Tara i Bogumił Rudnicki, w którym towarzyszyli im przedstawiciele policji, wojska, strażaków, związku strzeleckiego STRZELEC, pocztów sztandarowych, uczniów, zaproszonych gości i mieszkańców Piskorowic. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przypadło synowi majora Michałowi Rudnickiemu, wnuczce Annie Rudnickiej, sołtysowi wsi Janowi Czajce i wójtowi Mieczysławowi Tołpa. Poświęcenia monumentu dokonał ks. Wincenty Skrobacz. Pamięć ofiar salwą uczciła kompania honorowa Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych pod dowództwem por. Wojciecha Decia. Po tym wszystkim wszyscy zgromadzeni tam goście udali się do Zespołu Szkół w Piskorowicach gdzie odbył się krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum, a pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przedstawił prelekcję na temat zbrodni katyńskiej.


  » Fotoreportaż

  Agnieszka Palikij III G

  "JESTEM AMBASADOREM OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

  26.10.2009 r.

  Fot. Bieg Ekologiczny


  To piękne hasło przewodniczyło tegorocznej, X już edycji Patrolowego Biegu Ekologicznego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk. "Po dziesięciu latach możemy już nazwać się ambasadorami ochrony środowiska"- powiedziała na rozpoczęcie pani dyrektor Barbara Gajewska.
  W tym roku w Biegu Ekologicznym wzięło udział aż 11 patroli z naszej gminy. Gościliśmy gimnazjalistów z Brzózy Królewskiej, Dębna, Grodziska Górnego, Wierzawic, Starego Miasta i Giedlarowej. Oprócz tego swoją obecnością zaszczycili nas m. in. pan Atamborski oraz panowie ze straży pożarnej i policji, a także p. Jacek Brzuszko - nasz leśniczy i inni wspaniali goście.
  Uroczystość rozpoczęła się od kilku słów pani dyrektor. Następnie dzięki krótkiej (ale treściwej) prezentacji mogliśmy przypomnieć sobie jak wyglądały poprzednie edycje Biegu Ekologicznego. Podczas kolejnego etapu każdy patrol na multimedialnej prezentacji zaprezentował swoją miejscowość. Po tym nastąpiła główna część imprezy. Zawodnicy zostali przewiezieni na start biegu. Z pozoru bardzo łatwa trasa okazała się dla niektórych nie lada wyzwaniem. Jednak pomimo wielu trudności, które spotkały patrole w biegu przez las, uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni uśmiechnięci od ucha do ucha (pewnie, dlatego, że czekało tu na nich smakowite leczo, doskonałe na pokrzepienie sił). Dalsza część imprezy odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie strażacy "rozpalili" ognisko, przy którym poszczególne patrole zaśpiewały przygotowane piosenki. Ponadto każda drużyna przywiozła ze sobą wcześniej wykonany totem. Uczniowie musieli wykazać się ogromną wszechstronnością w poszczególnych konkurencjach.
  Po podsumowaniu punktów przeszliśmy do ogłoszenia wyników. Każdy patrol otrzymał drobne upominki, jednak na podium stanęły tylko trzy drużyny. Pierwsze miejsce wywalczyły EKO-ZGREDY, czyli klasa III gim. z Piskorowic. Drugie przypadło Brzózie Królewskiej, trzecie natomiast otrzymali uczniowie z klasy II "b" gim.
  Dzień Biegu Ekologicznego zdecydowanie nie był dniem straconym. Wręcz przeciwnie. Wspaniała atmosfera i mnóstwo zabawy sprawiło, że z pewnością długo pozostanie nam w pamięci.


  » Fotoreportaż

  Sabina Kowalczyk

  ŚLUBUJEMY

  14.10.2009 r.

  Fot. Pasowanie gimnazjalistów


  14 października przyjęliśmy do braci uczniowskiej naszych młodszych kolegów z pierwszej klasy gimnazjum. Oczywiście, najpierw odpowiednio sprawdziliśmy poprzez różne próby m.in. próbę mądrości, zręczności, smaku, czy na pewno są godni przyjęcia do naszej wspólnoty. Po przekonaniu się, że tak, zostali uroczyście pasowani przez panią dyrektor Barbarę Gajewską.


  » Fotoreportaż

  Joanna Szykuła, Sabina Kowalczyk

  DZIEŃ NAUCZYCIELA

  14.10.2009 r.

  Święto Edukacji Narodowej

  Jak we wszystkich szkołach, tak i u nas 14. października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Ten dzień rozpoczął się od Mszy świętej w naszym kościele parafialnym. Następnie wszyscy nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami udali się do szkoły na godzinę wychowawczą. Po 45 minutach wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie obejrzeli humorystyczną akademię o tym że zawód nauczyciela to "prawdziwa droga przez mękę". W czasie akademii nasi uczniowie wręczali nauczycielom kwiaty oraz składali życzenia. Po skończonej części artystycznej przygotowanej przez p. Marię Czaplę i p. Krzysztofa Taraska czekał na nich zasłużony, słodki poczęstunek.

  » Fotoreportaż
  Joanna Szykuła, Sabina Kowalczyk

  DZIĘKUJEMY...

  14.10.2009 r.

  Słowo miłość - za Ich troski, Słowo wdzięczność - za Ich trud. Dar to skromny, dar uczniowski, Wyśpiewany z serc jak z nut.
  Drodzy nauczyciele dziękujemy Wam za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Życzymy jeszcze większych sukcesów i uśmiechu na twarzy każdego dnia.


  Uczniowie ZS w Piskorowicach

  STYPENDIUM WÓJTA GMINY LEŻAJSK 2009

  06.10.2009 r.

  6 października naszą szkołę odwiedził wójt Gminy Leżajsk pan Mieczysław Tołpa, aby wręczyć jednej z naszych uczennic Sabinie Kowalczyk STYPENDIUM WÓJTA GMINY LEŻAJSK 2009. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się na sali gimnastycznej, aby być świadkami pierwszego w naszej szkole wręczenia stypendium. Pan wójt wraz z panią dyrektor Barbarą Gajewską uroczyście nagrodzili Sabinę dokumentem stypendialnym, a następnie oddali głos mamie stypendystki, która wyraziła swoją wielką dumę i zadowolenie z córki. Bardzo gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszym „życiu szkolnym”.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij III G

  ZASADŹMY DRZEWKO PAMIĘCI...

  04.10.2009 r.

  W tym roku przypada 70-lecie zbrodni katyńskiej. Z tej okazji została zorganizowana ogólnopolska akcja sadzenia dębów katyńskich. "Katyń - ocalić od zapomnienia" to hasło, które przewodzi tejże akcji. Każdy zasadzony dąb ma upamiętniać jedno nazwisko z listy katyńskiej. Na owej liście znalazł się również mieszkaniec naszej miejscowości - Maciej Rudnicki. Był on majorem, któremu jak mówi piosenka Krzysztofa Klenczona "los nie pomógł".
  7 października bieżącego roku (tj. w środę) w Piskorowicach ku pamięci majora Rudnickiego odbędzie się uroczystość, podczas której złożymy hołd wszystkim ofiarom tej bestialskiej zbrodni.
  Przebieg uroczystości będzie następujący:

  Zbiórka pocztów sztandarowych - godz. 10.30 (Zespół Szkół w Piskorowicach)

  Uroczysta msza św. w kościele parafialnym - godz. 11.00

  Uroczyste posadzenie "Dębu Katyńskiego" - godz. 12.30 (skwer obok ośrodka zdrowia)

  Montaż słowno-muzyczny - godz. 13.15 (Zespół Szkół w Piskorowicach)

  Wykład pt.: "Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie" - godz. 13.45

  Wystąpienia rodziny i zaproszonych gości - godz. 14.15

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  BIEG EKOLOGICZNY

  04.10.2009 r.

  15 października bieżącego roku w Zespole Szkół w Piskorowicach (czyli u nas) odbędzie się
  X już edycja Gminnego Patrolowego Biegu Ekologicznego. Tegoroczna impreza przebiegnie pod hasłem: "JESTEM AMBASADOREM OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI".
  Poniżej dostępny jest regulamin.

  Sabina Kowalczyk

  INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

  24.09.2009 r.

  W naszej szkole co roku w biegach przełajowych możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami. W tym roku nasi biegacze także nas nie zawiedli. 24 września 2009r. odbyły się indywidualne biegi przełajowe na szczeblu gminnym w Brzózie Królewskiej. Z każdej kategorii wiekowej po pięć reprezentantów poszczególnych szkół zacięcie rywalizowało na trasie biegu. A oto osiągnięcia uczniów naszej szkoły, którzy dostali się do etapu powiatowego:

  Kategoria klas III-IV SP

  Chłopcy

  1. III miejsce Patryk Sarzyński (kl. IV)
  2. IV miejsce Dominik Wiśniowski (kl. IV)
  3. VII miejsce Kamil Noga (kl. IV)

  Kategoria klas V-VI SP

  Dziewczyny

  1. III miejsce Justyna Palikij (kl. VI)
  2. VI miejsce Malwina Brzuszko (kl. V)

  Chłopcy

  1. II miejsce Dawid Paluch (kl. V)

  Kategoria klas I GIM

  Dziewczyny

  1. I miejsce Aldona Fus (kl. I)
  2. VI miejsce Dominika Nakonieczny (kl. I)

  Chłopcy

  1. V miejsce Adrian Nakonieczny (kl. I)

  Kategoria klas II-III GIM

  Dziewczyny

  1. I miejsce Agnieszka Nakonieczny (kl. II)
  2. II miejsce Karolina Tarasek (kl. III)
  3. VII miejsce Monika Brzuszko (kl. III)

  Wszystkim biegaczom życzymy dalszych sukcesów i powodzenia na szczeblu powiatowym, lecz pamiętajmy, że biegamy nie tylko dla osiągnięć, ale także dla własnego zdrowia.

  Agnieszka Palikij III Gim

  ZAWODY STRAŻACKIE

  20.09.2009 r.

  Zawody strażackie

  W niedzielę 20 września w Chałupkach Dębniańskich dziewięć uczennic z klasy 3 gimnazjum i jedna z 2. przystąpiło do zawodów sportowo-bojowych reprezentując OSP Piskorowice na szczeblu gminnym w kategorii dziewcząt. Po 2-tygodniowych ćwiczeniach pod okiem p. Marka Klisko, drużyna, przegrywając 1 sekundą, zajęła II miejsce. W zawodach brały udział: Karolina Tarasek, Agnieszka Palikij, Paulina Kycia, Monika Brzuszko, Małgorzata Brzuszko, Jolanta Pucyło, Dominika Pucyło, Karolina Stasieńko, Andżelika Dudek i Joanna Szary. Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem wozu strażackiego oraz przemarszem i zaprezentowaniem wszystkich drużyn OSP. Pierwszą konkurencją była sztafeta z przeszkodami. Następnie nasze strażaczki musiały przystąpić do bojówki złożonej z dwóch rot, które miały za zadanie strącenie pachołków i złamanie tarczy. W obu konkurencjach dziewczyny miały bardzo dobry czas. Na zakończenie odbyło się uroczyste rozdanie pucharów i drobnych upominków. Mimo zmęczenia na wszystkich twarzach widniał szeroki uśmiech i zadowolenie.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij III G

  CENNE WYRÓŻNIENIE

  19.09.2009 r.

  Co roku wójt Gminy Leżajsk nagradza nauczycieli, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej. Nie jeden już nauczyciel z naszej szkoły otrzymał tą niezwykłą nagrodę. Począwszy od 2005 roku mogą się nią poszczycić: p. Janina Piekarz, p. Zofia Paszko, p. Krzysztof Tarasek oraz dwukrotnie wyróżniona p. Barbara Gajewska. W tym roku zaszczytu - na razie nominacji - dostąpiła nauczycielka języka angielskiego p. Teresa Dziedzic- Kabdani.
  A teraz za co, dlaczego i po co...
  Otóż oprócz edukowania uczniów przygotowuje ona i organizuje wspaniałe uroczystości i imprezy kulturalne. Pani Teresa corocznie pracuje w zespole organizacyjnym Gminnego Ekologicznego Biegu Patrolowego. Jednym z jej największych osiągnięć było doprowadzenie uczennicy klasy III gimnazjum do wojewódzkiego etapu Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego, w którym gimnazjalistka uzyskała tytuł finalistki.
  Bardzo cieszymy się, że jej dobre podejście do uczniów i pełne zaangażowanie w pracę wreszcie zostało docenione. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Nagroda Wójta Gminy Leżajsk w niedługim czasie znajdzie się w rękach pani Teresy.

  Sabina Kowalczyk i Joanna Szykuła

  NA DOBRY POCZĄTEK

  02.09.2009 r.

  Pierwszy szkolny dzwonek mógłby oznaczać smutne miny uczniów idących mozolnie na pierwsze lekcje i płacz maluchów, którzy pierwszy raz ujrzeli szkołę i nauczycieli, lecz u nas oznacza on całkiem co innego. Zamiast płaczu dzieci i smutnych min, wszyscy pierwszego września ujrzeliśmy śmiejące się a zarazem ciekawe oczy pierwszoklasistów i uśmiechnięte buzie pozostałych uczniów cieszących się ze spotkania swoich kolegów i koleżanek z klasy. Cała społeczność szkolna w odświętnych strojach spotkała się w kościele na Mszy Świętej, a następnie przeszła na plac szkolny, aby uroczyście pożegnać wakacje i powitać nowy rok szkolny.
  Po wysłuchaniu pani dyrektor Barbary Gajewskiej, która ogłosiła nam wszystkie zmiany w szkole i gorąco powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, została zaprezentowana akademia przygotowana przez uczniów klasy 6 szkoły podstawowej pod nadzorem pani Agaty Kubat.
  Następnym punktem programu było pasowanie pierwszoklasistów. Każdy z pasowanych uczniów otrzymał kolorowy dyplom i został przyjęty do grona uczniów naszej szkoły. Na zakończenie wszyscy udaliśmy się z wychowawcami do swoich klas na pierwszą w tym roku godzinę wychowawczą. W klasach zastaliśmy miłą niespodziankę. Wszystkie stoliki i krzesełka zostały pięknie odmalowane i odnowione. Teraz czeka nas rok ciężkiej pracy i wytrwałości, lecz nie martwmy się na zapas, w końcu za 10 miesięcy znów będą WAKACJE!
  Wszystkim życzymy owocnej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu.

  » Przed pierwszym dzwonkiem...

  » Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
  Agnieszka Palikij III G

  ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2009/2010

  01.09.2009 r.

  W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół w Piskorowicach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2009/2010. Dzisiaj również przywitaliśmy w naszej szkole pierwszoklasistów i uroczystym pasowaniem na ucznia zostali wprowadzeni w społeczność szkolną.
  Dzisiaj wielu uczniów jak i nauczycieli zadawało sobie pytanie: Jaki ten rok będzie? Co nas czeka? Jakie przed nami wyzwania?
  Dzisiejszego dnia jeszcze się tego nie dowiemy. Cieszy jednak fakt, że nowy rok szkolny to okazja by dokonać pewnych postanowień, wytyczyć sobie cele, które chcemy realizować.
  Przed uczniami i nauczycielami pracowity czas, stąd wszystkim, którzy dzisiaj z trudem sięgają po jeszcze niezapisane zeszyty ta oto historia:
  Rozmowa dwóch uczniów:

  • Wiesz, czasami ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
  • I co wtedy robisz?
  • Czekam, aż mi przejdzie.
  Wszystkim naszych drogim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym, pierwszakom szybkiego zaadaptowania się w szkolnej rzeczywistości a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości.

  admin

  WAKACYJNY GIMBUS

  29.06.2009 r.

  Zespół redakcyjny Gimbusa w składzie Agnieszka Palikij, Sabina Kowalczyk oraz Joanna Szykuła wraz z opiekunem panią Dorotą Rup przygotował ostatnie w tym roku szkolnym wydanie szkolnej gazetki Gimbus. W tym numerze m.in.:

  • wywiad z panem Edwardem Myłkiem, nauczycielem muzyki w naszej szkole,
  • relacje z Festiwalu Sztuk w Brzózie Królewskiej oraz Starym Mieście,
  • Ekologia,
  • Fotozagadka, krzyżówka i wiele innych ciekawostek.

  Zapraszamy do lektury.

  Zespół redakcyjny Gimbusa

  WAKACJE

  19.06.2009 r.

  Fot. w.b.

  Zakończył się rok szkolny 2008/2009. Uroczystą akademią uczniowie ZS w Piskorowicach zakończyli naukę odbierając świadectwa oraz dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce. Akademię przygotowała klasa VI wraz z wychowowcą panią Marią Ożga, przy wsparciu pana Grzegorza Lebody. Na zakończenie zatańczyła również grupa taneczna uczniów klasy V i IV.

  Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, wyciągania wniosków na przyszłość. Często wielu z nas postanawia poprawę w nauce, większe zaangażowanie w pracy. Oby te wszystkie deklaracje nie pozostały bez pokrycia i oby każdy, tak uczniowie jak i nauczyciele skutecznie realizowali swoje postanowienia.
  Na czas wakacji wszystkim naszym uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym życzymy udanych, pełnych słońca wakacji, aby każdy z nas powrócił we wrześniu pełni sił i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.

  » Fotoreportaż
  Dyrekcja ZS w Piskorowicach

  POŻEGNANIE TRZECIOKLASISTÓW

  18.06.2009 r.

  Fot. Klasa III gimnazjum

  W dniu 18 czerwca pożegnaliśmy nasze starsze koleżanki i kolegów z klasy III gimnazjum, którzy ukończyli naukę w naszej szkole. Trudno uwierzyć, że ten czas kiedy wspólnie spotykaliśmy się na szkolnym korytarzu dobiegł końca. Po raz ostatni stanęli przed nami w czasie uroczystej akademii. Raz jeszcze mogliśmy się cieszyć swoją obecnością gdyż w takim samym gronie pewnie nie spotkamy się już nigdy.
  W czasie uroczystości trzeciklasiści otrzymali z rąk pani dyrektor Barbary Gajewskiej oraz wychowawczyni pani Teresy Kabdani świdectwa oraz okolicznościowe dyplomy. Teraz przed nimi nowe wyzwania, nowe szkoły, w których będą kontynuować naukę, nowe środowiska, w których będą dorastali.
  Życzymy Wam wielu sukcesów, abyście odnaleźli swoje miejsce w świecie i wracali do nas tak często jak tego będziecie potrzebowali, bo drzwi tej szkoły są zawsze dla Was otwarte.

  » Fotoreportaż
  uczniowie ZS w Piskorowicach

  KONKURS - „Szkoła Wizytówką gminy”

  15.06.2009 r.

  Gmina Leżajsk organizuje konkurs na najładniejszą placówkę oświatową. Zespół Szkół w Piskorowicach również weźmie udział w rywalizacji w niecodziennym konkursie. Wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły prosimy o czynny udział w przygotowaniach do konkursu bo przecież szkoła w Piskorowicach to nasze wspólne dobro.
  Konkurs rozpoczyna się 15.06.2009 r. i potrwa do 30.09.2009 r. kiedy to zostaną ogłoszone wyniki.

  w.b.

  FESTIWAL KULTUR - SZKOŁA PODSTAWOWA

  10.06.2009 r.

  fot. W czasie występu

  Warto wspomnieć o tym iż 3 czerwca w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej odbył się kolejny Festiwal Kultur. Tym razem swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych Gminy Leżajsk.
  Przez trzy godziny jako widzowie byliśmy świadkami fantastycznych występów, w których uczestniczyli także nasi uczniowie. W czasie imprezy uczniowie SP w Piskorowicach zaprezentowali kącik z pracami plastycznymi, scenkę pt. „W pustyni i w puszczy”, piosenki: „Nasza klasa” oraz „Lew i fryzjer”. Całość występu naszej grupy zakończył się układem tanecznym cha cha przygotowanym przez grupę taneczną. To były tygodnie ciężkiej pracy dla uczniów oraz nauczycieli, którzy przygotowywali całość występu.
  Za część plastyczną odpowiadała pani Zofia Paszko, za część artystyczną pani Małgorzata Więcław oraz pan Wojciech Banaś, natomiast część muzyczną przygotował pan Edward Myłek.
  Gratulujemy naszym młodszym kolegom bardzo dobrego występu.

  » Fotoreportaż
  w.b.

  SMERFNE BIEGI

  04.06.2009 r.

  Fot. Uczniowie w czasie rywalizacji

  4 czerwca 2009 r. na obiektach sportowych naszej szkoły odbyła się rywalizacja młodych biegaczy ze szkół podstawowych Gminy Leżajsk w ramach „SMERFNYCH BIEGÓW”. W tegorocznych zawodach wzięło udział 9 szkół. Z Zespołu Szkół w Piskorowicach rywalizowało 24 uczniów, po szcześciu zawodników w każdej kategorii.
  Punktowane miejsca zawodników z naszej szkoły przedstawiają się następująco:

  Dziewczęta - klasy I i II

  1. Diana Czapla IV miejsce

  Dziewczęta - klasy III i IV

  1. Brzuszko Malwina II miejsce
  2. Nakonieczny Andżelika IV miejsce
  3. Brzuska Zuzanna V miejsce
  4. Kucło Klaudia X miejsce

  Chłopcy - klasy I i II

  1. Skiba Wiktor II miejsce
  2. Skiba Jakub V miejsce

  Chłopcy - klasy III i IV

  1. Wiśniowski Dominik III miejsce
  2. Sarzyński Patryk XV miejsce

  KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ

  1. I miejsce Szkoła Podstawowa w Piskorowicach
  2. II miejsce Szkoła Podstawowa w Hucisku
  3. III miejsce Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej

  Organizatorami imprezy są: pani Danuta Tarasek i pan Krzysztof Tarasek, nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Piskorowicach.
  Zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij

  DZIEŃ NASZYCH MAM

  28.05.2009 r.

  Fot. Dzieci wraz z opiekunami

  28 maja br. w naszej szkole uczciliśmy święto naszych kochanych mam. W tym szczególnym dniu i czasie dzieci, w szczególności z klas szkoły podstawowej przygotowały bardzo uroczystą i piękną akademię. Przez ostatnie tygodnie dzieci ciężko pracowały i przygotowywały swoje występy na ten jedyny dzień by wyrazić swoją wdzięczność i miłość mamom, które z dumą oglądały poczynania swoich pociech.
  Były występy teatrzyku, wiersze, występy wokalne i życzenia a po zakończonej akademii w świetlicy szkolnej przygotowano dla wszystkich mam poczęstunek.
  W sposób szczególny podziękowania kierujemy do uczniów klas 0 oraz I-III oraz opiekunów pań: Zofia Paszko, Małgorzata Warcaba, Elżbieta Kucło, Genowefa Blok za wielki wysiłek w przygotowanie części artystycznej oraz panu Edwardowi Myłkowi za przygotowanie śpiewu i oprawę muzyczną. Również podziękowania kierujemy dla pań: Stasieńko Danuty oraz Lisze Anny za przygotowanie kulinarnej części tego spotkania.

  Naszym kochanym mamom raz jeszcze życzymy wszystkiego co dla nich najlepsze.

  » Fotoreportaż
  w.b.

  FESTIWAL SZTUK 2009

  27.05.2009 r.

  Festiwal Sztuk 2009

  27 maja nasza szkoła miała zaszczyt uczestniczyć w Festiwalu Sztuk Gimnazjów w Starym Mieście.
  Wszystkie gimnazja Gminy Leżajsk prezentowały swój dorobek artystyczny, który wypracowały przez ostatni rok szkolny. Każda szkoła miała także swoją wystawę plastyczną, na których można było obejrzeć piękne rysunki malowane przez uczniów.
  Gospodarzem tegorocznego festiwalu był Zespół Szkół w Starym Mieście. Cały budynek był ślicznie przyozdobiony, a wnętrzne przypominało barokową architekturę.
  Nasza szkoła zaprezentowała dwie scenki rodzajowe przygotowane przez panią Dorotę Rup i uczennice naszego gimnazjum. Wystąpił także zespół muzyczny, pod przewodnictwem pana Edwarda Myłka.
  Wszystkie szkoły bardzo solidnie przygotowały swoje występy. W prezentacjach poszczególnych placówek znalazły się: skecze, scenki rodzajowe, tańce różnych stylów: ludowe, estradowe, towarzyskie i czyrliderskie, a także śpiewy w pięknym wykonaniu wokalistek i chórów.
  Po zakończeniu występów uczestnicy zostali ugoszczeni przez gospodarzy poczęstunkiem i w dobrych nastrojach zamknięto tegoroczny festiwal. Do zobaczenia za rok.

  » Fotoreportaż
  Agnieszka Palikij

  „POLSKA BIEGA” W PISKOROWICACH

  09.05.2009 r.

  Robert Korzeniowski

  9 maja 2009 r. cała szkolna społeczność, mieszkańcy Piskorowic i Rzuchowa licznie zgromadzili się na placu OSP w Rzuchowie, aby uroczyście przywitać czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym Roberta Korzeniowskiego, który prowadził przemyską sztafetę w akcji "Cała Polska biega".
  Gdy sztafeta pojawiła się na rzuchowskim moście, prowadzona przez drużynę piłkarską PROM Piskorowice, rozległy się oklaski i okrzyki powitania. Sztafeta natychmiast powiększyła się o kilkanaście osób i zwarta kolumna wyruszyła w kierunku Zespołu Szkół w Piskorowicach, gdzie odbył się krótki przystanek. Tempo było dość szybkie, ale nawet najmłodszy uczestnik dobrze radził sobie w biegu. Przed szkołą grała dla wszystkich orkiestra z Tryńczy pod batutą p. Edwarda Myłka. Następnie odbyło się krótkie powitanie, na którym szkoła otrzymała w prezencie znaczek z numerem startowym i autografami uczestników

  W sztafecie oprócz Roberta Korzeniowskiego biegli m.in. Marcin Awiżeń, Wojciech Dybiżbański, Piotr Książkiewicz oraz Zofia Turosz i jej wnuczka Iwona Turosz, które dołączyły do sztafety w Leżajsku.

  Po krótkiej przemowie naszego olimpijczyka, Wojciech Dybiżbański i Piotr Książkiewicz wraz z chętnymi uczniami wyruszyli w dalszą trasę w stronę Sieniawy. Pozostała część ekipy pozostała by rozdać kilkadziesiąt autografów.
  Przed odjazdem Robert Korzeniowski powiedział: „Wiele razy jeździłem przez tę miejscowość do babci, wiedziałem, że taki zakątek istnieje i wiedziałem, że istnieje taka szkoła, lecz nigdy nie spodziewałem się, że tak miło i hucznie będę kiedyś tu przyjęty. Dziękuję Wam!"”

  Mamy nadzieję, że uczestnicy zapamiętają z dobrej strony naszą społeczność z Piskorowic i Rzuchowa oraz tą szkolną. Życzymy aby ta akcja przyczyniła się do propagowania biegów w naszej okolicy, bo przecież w szkole bieganie to nasza sztandarowa dyscyplina.

  » Fotogaleria
  Agnieszka Palikij

  www.piskorowice.edu.pl © Wszystkie prawa zastrzeżone